education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 בתום שלוש שנים ליישומה בחינוך היסודי
 

 הערכת התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה - 21 - דוח מלא 

 

 הערכת התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה - 21 - דוח מלא

 

 הערכת התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה -21 - תקציר

 

 הערכת התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה - 21 - תקציר

 

"התכנית הלאומית – התאמת מערכת החינוך למאה ה – 21" הינה תכנית מערכתית בהובלת מינהל וטכנולוגיה, אשר מטרותיה העיקריות, כפי שהוגדרו ע"י מוביליה: (1) שיפור מיומנויות המורים (2) התאמת ההוראה לשונוּת בין התלמידים (3) מתן משוב בזמן אמת (4) רצף למידה בכיתה ובבית והידוק הקשר בין הבית לבין בית הספר ו-(5) אדמיניסטרציה הנשענת על טכנולוגיית המידע. המהלכים העיקריים שנעשו ע"י מובילי התכנית כדי להשיג את המטרות הנ"ל: (1) התאמת תכניות הלימודים (2) תכנים דיגיטליים (3) פיתוח מקצועי של עובדי ההוראה (4) תשתיות ותחזוקה ו- (5) בקרה והערכה.

ראמ"ה התבקשה ללוות את התכנית בהערכה, והדוח להלן מתאר את הממצאים מתוך המחקר המלווה בשנים תשע"א – תשע"ג. בכדי לתת מענה מחקרי מעמיק ורחב ככל הניתן לנוכח התכנית המורכבת ומרובת הרבדים והמטרות, נעשה שימוש בכלים כמותיים (סקרים בקרב תלמידים ומורים) ובכלים איכותניים (ראיונות עומק, תצפיות וקבוצות מיקוד).

התמונה הכללית בדו"ח מתארת תפיסות חיוביות ביחס לשילוב התקשוב במערכות הלמידה והניהול בבתי הספר בצד השפעות אפשריות מורכבות של התכנית הלאומית. נראה כי המורים והתלמידים ערים לחשיבות של ביסוס תשתית טכנולוגית לשם הובלת פדגוגיה המותאמת למאה ה-21. על אף הקשיים המלווים את התהליך, ניכרת מגמה חיובית ביחסם של המורים ושל התלמידים כאחד כלפי השינויים הטכנולוגיים - פדגוגיים המתרחשים בבתי הספר בשנים האחרונות, ואפשר לשער כי התהליך מתרחש במידה רבה בזכות התכנית הלאומית (אם כי אסור להתעלם מהשפעות נוספות – כאשר גופים לא מעטים פועלים כדי לקדם את המערכת מבחינה טכנולוגית-פדגוגית).

אנו תקווה כי הדוח יהיה לעזר לגורמים השונים העושים במלאכה: מובילי שילוב התקשוב במשרד החינוך, גורמים השואפים לקדם תכניות אחרות/דומות של שילוב תקשוב בבתי הספר, הגורמים העושים במלאכה בבתי הספר – מנהלים, מורים ומדריכים וכן הציבור הרחב.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/02/2019    

עדכוני rss