education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
תנועות הנוער בישראל
 

תנועות הנוער היוו נדבך משמעותי בהקמת המדינה, ומאז הן מוסיפות לתרום לחברה בכלל ולבני הנוער בפרט בנושאים רבים ומגוונים, ובראש ובראשונה חיזוק אהבת הארץ, הגשמה, עידוד דו-קיום, סובלנות, צמצום פערים חברתיים, טיפוח מנהיגות, דמוקרטיה, אחריות ומעורבות חברתית. בשנת 2015 פועלות 13 תנועות נוער בכל מגזרי האוכלוסייה - חילוניים, דתיים, חרדים, ערבים, בדואים ודרוזים.

משרד החינוך תומך בתנועות הנוער על מנת לסייע להן בביצוע משימות חשובות אלו, ופועל להרחיב את מערכת יחסי הגומלין, המחויבות ושיתוף הפעולה לקידום וטיפוח החינוך החברתי והערכי באמצעות תנועות הנוער, תוך שמירת עצמאותן של התנועות.

אומדן גודל תנועות הנוער 2015-2014

 דוח אומדן גודל תנועות הנוער 2015-2014

 PDF

 

 אומדן גודל תנועות הנוער 2015-2014 - ממצאים ראשוניים

 PDF

 

 אומדן הגודל היחסי של תנועות הנוער התקיים במהלך השנים 2015-2014 באמצעות הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה). מטרות האומדן הן: א. בחינת העמידה של תנועות הנוער בתנאי הסף המופיעים במבחני התמיכה ב. מדידת גודלן היחסי של תנועות הנוער לצורך תקצוב ג. מתן משוב למטה משרד החינוך ולתנועות על פעילויות, עמדות, הכשרה, ערכים וכיו"ב, במטרה לשפר את פעילותן.

ההליך כולו התקיים בליווי ועדת היגוי שבה חברים נציגי אקדמיה ונציגי תנועות, בנוסף לנציגי הראמ"ה ומינהל חברה ונוער.

תמונת מצב לשנים 2006-2005

 תנועות הנוער בישראל - תמונת מצב לשנים 2006-2005

 PDF

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/03/2017    

עדכוני rss