education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת תכנית "קרב": סיכום הפעילות בתשע"ד
 

 דוח בנושא הערכת תכנית "קרב": סיכום הפעילות בתשע"ד

 דוח בנושא הערכת תכנית "קרב": סיכום הפעילות בתשע"ד

 מצגת בנושא הערכת תכנית "קרב": סיכום הפעילות בתשע"ד

 

תכנית קָרֵב פועלת החל משנת 1990 ומטרתה להעניק לילדים הזדמנות שוויונית יותר בחינוך ובחיי החברה באמצעות פעולות העשרה והעצמה במערכת החינוך. במסגרת התכנית מופעלות בבתי הספר תכניות העשרה בתחומים שונים המוצעות לבחירת הרשויות ובתי הספר לאחר בדיקה ואישור של הוועדה הפדגוגית של משרד החינוך.

כל תלמיד המשתתף בקָרֵב מקבל 3 ש"ש העשרה כשעות תוספתיות המאריכות את יום הלימודים. בתשע"ד התכנית פעלה בכ-120 רשויות מקומיות, בהן השתתפו בתכנית כ- 260,000 ילדים.

הערכת תכנית קָרֵב בתשע"ד נועדה לבחון את תפיסות המשתתפים ביחס לערך המוסף של תכנית קָרֵב  ברמת היישוב, ברמת בית הספר, לפי תפיסת המורים ולפי תפיסת התלמידים.  

דוח ההערכה תשע"ד:

ממצאי הדוח משלבים בין נתונים איכותניים וכמותיים. במסגרת הכמותית של ההערכה נעשתה פנייה טלפונית לצוותים מ-557 בתי ספר, כולל מנהלים (רואיינו 492 מנהלים, שיעור היענות של 88%), רכזי קָרֵב בבתי הספר (רואיינו 363 רכזים, שיעור היענות של 78%) ורואיין מדגם של מחנכים (1,316 מחנכים, שיעור היענות של 72%).

המסגרת האיכותנית כללה ראיונות אישים עם צוותים בעשרה בתי ספר (13 דוברי עברית ו-7 דוברי ערבית), כולל מנהלי בתי ספר, רכזי קָרֵב בבתי הספר, מדריך קָרֵב, מחנך וקבוצת מיקוד של התלמידים שהשתתפו בתכנית. בנוסף רואיינו עשרה מנהלי מחלקות חינוך ברשויות מקומיות.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/08/2015    

עדכוני rss