education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת יישום והטמעת שלב א' של תכנית הליבה לשעות חינוך בחט"ב ובבתי הספר העל יסודיים 
 

החל משנת הלימודים תשס"ח נכללת שעת החינוך בתוכנית הלימודים של משרד החינוך. לשם כך נבנתה על ידי תחום חינוך חברתי-קהילתי במינהל חברה ונוער, תוכנית רב שנתית לשעות חינוך, המהווה חלק אינטגראלי מיעדי מערכת החינוך.


מטרת התוכנית היא לסייע למחנכים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות בתכנון התערבות מודעת ומושכלת המטפחת תפיסה ערכית, רגישות חברתית והתנסות במעורבות חברתית. התוכנית נועדה אף להוות מנוף לחיזוק עבודת הרכז לחינוך חברתי-קהילתי עם צוות המחנכים, ולעבודת המחנך עם כיתתו.


מחקר הערכה, שנערך על ידי ראמ"ה, נועד לבחון את אופן ההפעלה וההטמעה של תוכנית הליבה לשעת חינוך ואת ניצני השפעותיה בשלבי היישום הראשוניים של התוכנית. מחקר ההערכה משלב שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות.

 

המחקר נערך בשלושה שלבים:

  •  שלב ראשון (אפריל-מאי 2008): שלב זה כולל 7 קבוצות מיקוד (2 עם רכזים חברתיים-קהילתיים, 2 עם מנהלי בתי ספר, 3 עם מחנכי כיתות).
  •  שלב שני (יולי-נובמבר 2008): שלב זה כולל סקרים טלפונים ל- 269 רכזים חברתיים –קהילתיים.
  •  שלב שלישי (מאי-יוני 2009): שלב זה כולל סקרים טלפונים ל- 390 מחנכים.


דו"ח הביניים מציג נתונים מסקר על תפיסות הרכזים החברתיים-קהילתיים לגבי תוכנית הליבה לשעות חינוך בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות והטמעתה בבתי הספר, בשנת היישום הראשונה של התוכנית (השלב השני של ההערכה).


הדו"ח המסכם מציג נתונים מסקר על תפיסות  מחנכי הכיתות לגבי תוכנית הליבה לשעות חינוך בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות והטמעתה בבתי הספר, בשנת היישום השנייה של התוכנית (השלב השלישי של ההערכה), תוך קישור לממצאי שלבי ההערכה הקודמים (קבוצות מיקוד וסקר הרכזים החברתיים-קהילתיים).

 

  הערכת יישום והטמעת שלב א' של תכנית הליבה לשעות חינוך בחט"ב ובבתי הספר העל יסודיים - דו"ח ביניים

 

  הערכת יישום והטמעת שלב א' של תכנית הליבה לשעות חינוך בחט"ב ובבתי הספר העל יסודיים - דו"ח מסכם

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2011    

עדכוני rss