education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת תכנית ציל"ה בבתי הספר ובגני הילדים
 

תכנית ציל"ה (צהרי יום להעשרה והזנה) החלה לפעול בבתי הספר ובגנים בשנת הלימודים תשע"ג כמסגרת העשרה לאחר סיום הלימודים. בשנת הלימודים תשע"ג פעלה התכנית בבתי הספר ובגנים ברשויות מאשכולות למ"ס 1-3 (בנוסף לירושלים אשר משתייכת לאשכול למ"ס 4).

המטרה המרכזית  של תכנית ציל"ה, כפי שהוגדרה על ידי קובעי המדיניות, היא: "צמצום פערים חינוכיים בין תלמידים שונים בגילאי 8-3 כמנוף למוביליות חברתית, תוך מתן מענה איכותי ומקיף לצורכי תלמידים שונים בתחום הלימודי, החברתי, הרגשי ובתחום ההזנה".

במסגרת הזמן המוקצב לתכנית תוכננו הפעילויות הבאות:

בבתי הספר: (1) פעילות העשרה חינוכית וחברתית בקבוצות קטנות ; (2) פעילות לימודית בקבוצות קטנות ; (3) הזנה, (4) פעילות תלמידים והורים

בגני הילדים: (1) חשיפה והתנסות חווייתית בתחומים שאינם נכללים בתכנית הליבה (2) הזנה, (3) פעילות תלמידים והורים

מטרת ההערכה לסייע לשפר את ההטמעה וההפעלה של תכנית ציל"ה ולאפשר יישום טוב יותר בעתיד. ההערכה עסקה בנושאים הבאים:

  • היערכות היישום וההטמעה של התכנית ברשויות, בבתי הספר ובגנים 
  • הגורמים המקדמים והמעכבים את הטמעת התכנית בבתי הספר ובגנים השונים
  • התרומה הנתפסת של ציל"ה על ידי הגורמים השונים (מפקחים, רכזים ישובים, אנשי צוות)

מערך ההערכה מתפרס על ארבע שנים (תשע"ג-תשע"ו). בשלב הראשון (תשע"ג) בוצעה הערכה איכותנית רק בבתי הספר. בשלב השני (תשע"ד-תשע"ו) התבצעה הערכה גם בגנים וגם בבתי ספר הן בשיטות כמותיות והן בראיונות עומק איכותניים. 

הערכת תכנית ציל"ה בבתי הספר

 תשע"ו       PDF

 תשע"ה      PDF

 תשע"ד      PDF

 תשע"ג       PDF

הערכת תכנית ציל"ה בגני הילדים

 תשע"ו       PDF

 תשע"ה      PDF

 תשע"ד       PDF 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/12/2017    

עדכוני rss