education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
השתלבות בישראל לאור הלימודים באולפן 
 

 השתלבות בישראל לאור הלימודים באולפן, בעיני בוגרי אולפנים - ממצאי מחקר הערכה, תשע"ח

 PDF

 אולפנים לעולים חדשים בעיני הלומדים והמורים - ממצאי מחקר הערכה תשע"ה-תשע"ו

 PDF

האגף לחינוך מבוגרים של משרד החינוך אמון על הנחלת השפה העברית בקרב בוגרים עולים חדשים. לשם מטרה זו האגף מפעיל רשת של אולפנים לעולים חדשים, תוך ניסיון להתחשב בשונות של אוכלוסיית הלומדים. משך הלימודים המרבי באולפן הראשוני הוא חמישה חודשים, ובאולפנים ראשוניים לעולי אתיופיה נמשכים הלימודים עשרה חודשים. עצימות הלימודים מותאמת ליכולות הלומדים: קשישים, נכים ובעלי מוגבלות ותלמידים עובדים הלומדים בערב לומדים מספר מצומצם של שעות שבועיות  הנפרסות על פני תקופה ארוכה יותר.

האגף לחינוך מבוגרים פנה לראמ"ה בבקשה ללוות את הפעילות באולפנים במסגרת מחקר הערכה. במהלך 2015 ראמ"ה ביצעה סבב ראשון של סקירה בקרב הלומדים באולפנים ובשנת 2017 חזרה שוב לנסקרים מהפעימה הראשונה – כדי לבחון את תפיסותיהם בדבר הלימודים באולפן, בפרספקטיבה של זמן; כדי לשאול אותם באשר להשתלבותם בחברה הישראלית במישורים שונים של חייהם (עבודה, קשרים חברתיים, התנהלות מול רשויות ועוד). חלק מהשאלות בסקר נשאלו באותו אופן בשתי הפעימות – 2015 ו-2017, באופן שמאפשר לבחון שינויים לאורך זמן.

הדוחות עשויים לעניין את העוסקים במלאכת קליטת העלייה והנחלת השפה העברית בקרב עולים בוגרים.

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/08/2018    

עדכוני rss