education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
ארגוני הילדים והנוער בישראל
ממצאי המחקר האיכותני בשנה"ל תשע"ז
 

על פי מבחני התמיכה של משרד החינוך ארגון ילדים ונוער הוא מוסד ציבורי הפועל עם ילדים ונוער בדרך של חינוך בלתי פורמלי להשגת יעדים ערכיים חברתיים – חינוכיים, הוא בעל משנה סדורה בתחום פעילותו המתבטאת בתוכנית שנתית ורב שנתית, עוסק בתחום עיסוק ראשי אחד לפחות שלשמו הוקם, לטובת קידומו הוא פועל עם בני הנוער ועל פיו נבחנות התפוקות החינוכיות שלו.

בשנת 2016 נתמכו על ידי משרד החינוך 19 ארגוני ילדים ונוער הפועלים בכל מגזרי האוכלוסייה - חילוניים, דתיים, חרדים, ערבים, בדואים ודרוזים.

מינהל חברה ונוער פנה לרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך בבקשה לפתח שיטה לבחינת העמידה של ארגוני הילדים והנוער בתנאי הסף ואמידת גודלם היחסי לצורך תיקצוב. על מנת לפתח שיטת אומדן מהימנה והוגנת הוחלט בראמ"ה על עריכת מחקר מקדים העוסק בארגוני הילדים והנוער, זאת במטרה וללמוד על המורכבות של ארגוני הילדים והנוער ועל השונות הקיימת בין הארגונים ובתוך הארגונים אשר עשויה להשפיע על שיטת האמידה.

המחקר התבסס על קריאת חומרי רקע בתחום חינוך בלתי פורמאלי ככלל ובתחום ארגוני הילדים והנוער, אשר התקבלו ממטה משרד החינוך ומהארגונים, ריאיונות אישיים מובנים-למחצה עם נציגי מטות הארגונים ועם המחלקה לתנועות נוער (במטרה ללמוד אודות מטרות הארגון, הערכים אותם הוא מוביל, פיזור גיאוגרפי, האוכלוסיות בקרבן הוא פועל, אופי הפעילות בארגון, מבנה הארגון, קשר מטה שטח וכו') וביקורים של צוות המחקר במרכזי הפעילות בכדי ללמוד מקרוב על אופן הפעילות של המרכז.  

מטרת תהליך זה הייתה להכיר וללמוד על פעילות ארגוני הילדים והנוער השונים, במטרה ללמוד על המגוון בין הארגונים ובתוך כל ארגון כדי לבנות שיטת אמידה מהימנה והוגנת המתאימה לשונות ביניהם.

 ארגוני הילדים והנוער בישראל: ממצאי המחקר האיכותני בשנה"ל תשע"ז

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/02/2023    

עדכוני rss