education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
תכניות לשיפור הזכאות לבגרות: מיפוי ותמונת מצב נוכחית
 

  דוח תכניות לשיפור הזכאות לבגרות: מיפוי ותמונת מצב נוכחית

 

דוח "תכניות לשיפור הזכאות לבגרות" ממפה את התכניות להעלאת הזכאות לתעודת הבגרות הפועלות במערכת החינוך, ומסכם את ממצאי הבדיקה המִקדמית, שבוצעה ע"י ראמ"ה. 


הצעד הראשון שנעשה על-ידי צוות המחקר היה לזהות את התכניות הפועלות במערכת, ואשר העלאת שיעורי הזכאות לבגרות היא אחת המטרות המרכזיות שלהן. בבדיקה ראשונית נמצאו 55 תכניות שענו לקריטריון זה. בשלב זה, בעצה אחת עם האגף לחינוך על-יסודי, הוחלט כי הבדיקה תתמקד בתכניות פעילות, ארציות, בעלות היקף גדול (דהיינו, בעלות מספר גדול של תלמידים משתתפים ו/או מתוקצבות בסכומים גבוהים), שמטרתן המוצהרת העיקרית היא העלאת שיעור הזכאות לבגרות, וכאלה שמשרד החינוך מעורב בהפעלתן - זוהו 18 תכניות כאלה.

 

מטרות הדוח הנוכחי היו:

  • היכרות ראשונית עם 18 התכניות השונות כשלב מקדים לביצוע מחקר הערכה אודותיהן.
  • איתור פרמטרים שנתפסים כמרכזיים ומשמעותיים כאשר מבקשים למפות את התכניות השונות.
  • מיפוי התכניות השונות לאור פרמטרים אלה.
  • זיהוי מאפיינים בולטים המשותפים לתכניות השונות (לכולן או לחלק ניכר מביניהן), מתוך הנחה שאם תכניות שונות, המופעלות באמצעות גורמים שונים, הגיעו לתפיסות ולפרקטיקות פעולה דומות – הרי שמדובר כנראה במערך דומה של תפיסות ופרקטיקות שחשוב להכיר וייתכן שאף לאמץ ברמה המערכתית.


במסגרת הבדיקה רואיינו: אנשי מטה רלוונטיים במשה"ח, מנהלי התכניות, מנהלי בתי ספר ואנשי חינוך נוספים. כמו-כן, נאספו חומרים כתובים שנמסרו על-ידי המרואיינים וכאלה שנאספו באינטרנט. המרואיינים התבקשו לתאר בצורה מפורטת את התכניות השונות, ולהביע את דעותיהם ותפיסותיהם באשר לתכניות, תרומתן למערכת, ותרומתן לעבודה ה"רגילה" של בתי הספר שלא במסגרת התכניות.

 


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/05/2012    

עדכוני rss