education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
שיתוף בידע בית ספרי - הצעת מסגרת מושגית לתוכנית "אדוות": ממצאי מחקר למידה בשנה"ל תשע"ז
 

אחד האתגרים העומדים בפני משרד החינוך הוא פיתוח כלים אפקטיביים להעברה ושיתוף בידע פדגוגי וניהולי בין בתי ספר. ההבנה היא שטרם נמצאו שיטה ומנגנון אפקטיביים להעברת ידע ולשיתופו בין בתי ספר במסגרות הקיימות, באופן שיאפשר לבתי הספר לצרוך ולהבנות ידע זה בהתאם לצורכיהם.  לאור כך יזם משרד החינוך – האגף לחינוך יסודי –  הקמת קבוצת עבודה (תוכנית "אדוות"), שבה חברים 12 מנהלי בתי ספר, כולם כאלה שזכו בפרס החינוך או שסיימו את תוכנית "בתי ספר מובילים פדגוגיה איכותית". הכוונה היא שקבוצה זו תציע מסגרת מושגית, כלים, שיטות ותוכנית עבודה, לצורך קביעת מנגנון שיסדיר שיתוף אפקטיבי בידע בין בתי ספר. הרשות הארצית למחקר והערכה בחינוך התבקשה על ידי האגף לחינוך יסודי לסייע בקידום מטרה זו במחקר למידה משלים. בעוד קבוצת העבודה של המנהלים (תוכנית "אדוות") התמקדה בסוגיית השיתוף בידע מנקודת מבטם של ה"חונכים", עולה צורך בהבנה מעמיקה של הצרכים, האתגרים והאפשרויות לשיתוף בידע מתוך  מנעד  רחב של קולות בקרב מנהלים בשטח בכלל, ובקרב "נחנכים" (פוטנציאליים) בפרט. לצורך כך המחקר ביקש לעמוד על תפיסות ועמדות של מנהלים בכל הנוגע לעולם מושגי רחב זה, תוך ניסיון לזהות, מתוך ניסיונם ונקודת מבטם, גורמים הבולמים שיתוף אפקטיבי בידע פדגוגי וניהולי בין בתי ספר וגורמים המקדמים שיתוף כזה.

מחקר למידה זה הוא מחקר "פתוח", מחקר איכותני, הנשען על עשרה ראיונות עומק חצי-מובנים עם מנהלות בתי ספר יסודיים במגזר דובר העברית. הראיונות בוצעו במהלך החודשים אפריל ומאי בשנת 2017.

 

 דוח שיתוף בידע בית ספרי: הצעת מסגרת מושגית לתוכנית "אדוות": ממצאי מחקר למידה בשנה"ל תשע"ז

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/08/2022    

עדכוני rss