education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת התכנית לקידום התפיסה המערכתית לחינוך ערכי
 

התכנית לקידום תפיסה מערכתית לחינוך ערכי היא תכנית לשילוב ערכים באורח החיים הבית ספרי באמצעות דרכי הוראה, למידה חברתית ודרכי הערכה ומדידה. התכנית להטמעת התפיסה המערכתית לחינוך ערכי מיועדת לשלב ערכים בתחומי הדעת, בתחום החברתי ובתחום הרגשי. מטרת-העל של התכנית, לפי מובילי התכנית, היא לפתח אצל התלמידים זהות לאור ערכי המורשת היהודית, הציונית, הישראלית וההומניסטית. התכנית החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ב ובשנה"ל תשע"ה פעלה התכנית בקרוב ל-190 בתי ספר (כמחציתם בתי ספר יסודיים) בכל המחוזות. 

בשנת הלימודים תשע"ד הוערכה התכנית לראשונה בהערכת חלוץ איכותנית שעיקרה "למידה מהצלחות". ההערכה התקיימה בשמונה בתי ספר על-יסודיים - חטיבות ביניים  וחטיבות עליונות שהפעילו את התכנית בצורה מיטבית. ההערכה כללה ראיונות עם מנהלים ורכזים בבתי הספר ועם אנשי מטה. הייתה זו הערכה מגששת שביקשה לזהות את הפוטנציאל הטמון בתכנית, את האופן שבו היא מתורגמת בבתי הספר ואת הצרכים והקשיים המסתמנים בתכנית. 

בשנת הלימודים תשע"ה הוחלט לבצע הערכת עומק של התכנית כדי לבחון תהליכי יישום והפעלה של התכנית מחד גיסא, והשפעות מסתמנות שלה, מאידך גיסא. ההערכה התבצעה בשילוב כלים איכותניים (ראיונות ותצפיות) וכלים כמותיים (שאלונים טלפוניים).

בוצעה הערכת עומק איכותנית ב- 19 בתי-ספר (5 יסודיים, 3 חטיבות ביניים, 8 תיכונים שש-שנתיים, ו-3 חטיבות עליונות), ובמסגרת ההערכה הכמותית רואיינו טלפונית 147 מנהלים        (79% היענות) ו-141 מורים (75% היענות) מבתי ספר שונים, 51% מהם מהחינוך העל יסודי ו-49% מהחינוך היסודי. 

בשנת הלימודים תשע"ז ההערכה בשנת הלימודים תשע"ז מהווה המשך לשתי הערכות קודמות שבוצעו בשנותיה הראשונות של התוכנית: הערכת חלוץ איכותנית שעיקרה "למידה מהצלחות" שנעשתה בשנה"ל תשע"ד והערכת עומק בכלים איכותניים וכמותיים בשנה"ל תשע"ה. במטרה לעמוד על השפעות מסתמנות של התוכנית על התלמידים, על המורים, על חדר המורים ועל בית הספר בכללותו, בוצעה בשנה"ל תשע"ז הערכת עומק איכותנית ב-22 בתי ספר, מחציתם יסודיים ומחציתם על-יסודיים, כולם ותיקים יחסית בתוכנית. ההערכה בבתי ספר אלו, הפרושים במחוזות שונים והם בעלי מאפיינים שונים זה מזה, כללה ראיונות, קבוצות מיקוד ותצפיות.

בשנת הלימודים תשע"ח בשנת הלימודים תשע"ח הוחלט על ביצוע הערכה במתודולוגיה אשר תבחן את נוכחותה של התפיסה לחינוך ערכי בבתי הספר המשתתפים בתכנית באמצעות למידת נתוני מיצ"ב (אקלים והישגים). מתוך כך הוחלט לבחון את השאלות הבאות: מה מייחד את בתי הספר הבוחרים לאמץ את התפיסה לחינוך ערכי ולהשתתף בתכנית אל מול אלה שלא בחרו להשתתף (מבחינת מאפייני רקע חברתי-כלכלי של בית הספר, אקלים בית ספרי, הישגים וכיוצא באלה)? מה מייחד את בתי ספר שזכו להצטיינות ערכית? מה הם הפרמטרים הקשורים באופן החזק ביותר להשתתפות בתכנית ולהצטיינות ערכית, מתוך שאיפה לקבל רמזים על נוכחות התכנית בבתי הספר?  

תשע"ח

 קידום התפיסה המערכתית לחינוך ערכי

תשע"ז

 קידום התפיסה המערכתית לחינוך ערכי

 

תשע"ה

 

 קידום התפיסה המערכתית לחינוך ערכי

 קידום התפיסה המערכתית לחינוך ערכי

תשע"ד

 קידום התפיסה המערכתית לחינוך ערכי

 קידום התפיסה המערכתית לחינוך ערכי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/08/2022    

עדכוני rss