education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
דפוסי הרחבה של מקצועות לבגרות וסיבות למעבר ביניהם – שנה"ל תשע"ח
 

 דוח דפוסי הרחבה של מקצועות לבגרות וסיבות למעבר ביניהם בשנה"ל תשע"ח

 

היבחנות בבחינות הבגרות היא מרכיב מרכזי במערכת החינוך בישראל: היא מסכמת את מסכת הלימודים העל-יסודיים ופותחת פתח ללימודי המשך במוסדות לימוד על-תיכוניים ואקדמיים. בחינות הבגרות כוללות שבעה עד שמונה מקצועות לימוד בהיקף של 16 עד 20 יחידות לימוד, בהתאם למגזר החינוך ולשפת ההוראה, וכן לפחות מקצוע אחד "מוגבר" או "מורחב". הבנת התהליכים של בחירת המקצועות הללו, השילוב בין המקצועות המוגברים השונים והסיבות למעבר ביניהם יכולה לתרום לניהול מערכת החינוך העל-יסודי.

מחקר זה מבקש להעמיק בחמש שאלות מחקר עיקריות:

  • מהם המקצועות שתלמידי תיכונים בוחרים להרחיב ומהם הגורמים הקשורים בבחירה?
  • כמה מקצועות ותחומי מקצוע מרחיבים התלמידים, מהם הגורמים הקשורים בהיקפי ההרחבה ואם היקף ההרחבה קשור בהישגי התלמידים בבחינות הבגרות? 
  • מהם השילובים השכיחים יותר והשכיחים פחות בין התחומים השונים של מקצועות מורחבים?
  • מהו שיעור התלמידים המרחיבים מקצוע שלא רצו בו מלכתחילה ומהן הסיבות לפער בין הרצון ההתחלתי לבין הלימודים בפועל?
  • באופן ספציפי, מהו שיעור התלמידים ששינו מקצוע מורחב בין כיתה י' לי"א ומהן הסיבות לשינוי?

 המענה לשאלות 3-1 מבוסס על נתוני היבחנות בבחינות הבגרות של כלל מסיימי י"ב בתשע"ח. שיטת הבדיקה והממצאים הרלוונטיים מוצגים בחלק א' של דוח זה. המענה לשאלות 5-4 מבוסס על תשובות תלמידי כתות י' ו-י"א לסקר אקלים שהועבר במסגרת מיצ"ב תשע"ח. שיטת הבדיקה והממצאים הרלוונטיים מוצגים בחלק ב' של הדוח.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/08/2022    

עדכוני rss