education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מודל בת-ים לחינוך אישי
 הערכת היישום של המודל בשנים תשס"ח - תשס"ט 
 

דוח מודל בת-ים לחינוך אישי - הערכת היישום של המודל בשנים תשס"ח - תשס"ט

 

תכנית "חינוך אישי בבת-ים" החלה לפעול בחטיבות הביניים בעיר בת-ים בשנת הלימודים תשס"ו והתרחבה לכלל שכבות הגיל בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים בשנים תשס"ז-תשס"ט. התכנית היא פרי פיתוח משותף של עיריית בת-ים, מחוז תל-אביב במשרד החינוך, המכון לדמוקרטיה בחינוך וקרן רש"י.


עיקרי התכנית: פתיחת כל ימי הלימודים בכל בתי הספר ובכל הכיתות ב"שעת שחרית", שבמסגרתה מורים ותלמידים דנים בהצבת מטרות אישיות ובתהליכים אישיים ובין-אישיים; פיצול כיתות האם לשניים - לכל מחצית כיתה מוקצה מחנך ("חינוכאי") משלה (מופעל בחטיבות הביניים בלבד); קשר שוטף של המחנך עם הורי כל תלמיד, הכולל גם ביקורי בית אחת לשנה (מופעל בהיקף מלא בחטיבות הביניים בלבד); בניית תכנית התקדמות אישית ("חוזה אישי") לכל תלמיד ומעקב אחרי התקדמותו בה (מופעל בחטיבות הביניים בלבד); הדרכות למחנכים ולמנהלים מטעם המכון לדמוקרטיה בחינוך וכן תגמול נוסף למחנכים.


מטרות התכנית: שיפור ההישגים הלימודיים של תלמידי בת-ים; צמצום שיעורי הנשירה הגלויה והסמויה מבתי הספר; הפחתת האלימות וחיזוק תחושת המוגנות והביטחון של התלמידים; יצירת תחושת גאווה עירונית בקרב התלמידים.


במהלך שנת הלימודים תשס"ח התבקשה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) לעשות הערכה של התכנית. בהערכת התכנית התמקדה ראמ"ה בתהליכי היישום ובתוצאות החינוך האישי.


מטרות ההערכה: לתאר את דפוסי היישום בפועל של התכנית, על פי דיווחי מורים, תלמידים ומנהלים; לבדוק את עמדות המורים, המנהלים וההורים כלפי התכנית, כלפי רכיבים של התכנית וכלפי הפוטנציאל שלה לחולל שינוי בבתי הספר בעיר; להעריך את תרומת התכנית לתלמידים ולמערכת כולה: לעשות בחינה השוואתית של תרומת התכנית לבתי הספר מבחינת ההישגים הלימודיים, האקלים הבית-ספרי, הסביבה הפדגוגית וכן מאפיינים רגשיים-מוטיבציוניים בקרב התלמידים.


כלי ההערכה: (1) ציוני ההישגים של התלמידים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ד, תשס"ו ותשס"ח; (2) סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית שהועברו בקרב מורים ותלמידים במסגרת המיצ"ב בשנה"ל תשס"ח; (3) סקרים ייעודיים למחנכים ולתלמידים שהועברו גם בבת-ים וגם בבתי ספר דומים ביישובים אחרים (ראו להלן), ואשר הועברו בתשס"ח ותשס"ט; (4) סקר ייעודי להורי התלמידים בבת-ים, שהועבר בתשס"ח; (5) ראיונות עומק עם מנהלי בתי ספר ועם מובילי החינוך האישי בבת-ים; (6) קבוצות מיקוד עם מחנכות בבתי הספר בבת-ים ועם יועצות חינוכיות; (7) תצפיות משתתפות ב"מפגשי שחרית" בכמה בתי ספר בבת-ים, תוך שילוב מתודה של קבוצת מיקוד עם התלמידים.

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2011    

עדכוני rss