education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת התכנית 'בית ספר להורים' - תשע"ה
 

משרד החינוך מקנה חשיבות עליונה למקום של ההורה בגידול הילד מתוך תפיסה בסיסית לפיה טיב הקשר והיחסים בין הורים לילדיהם הם מהותיים להתפתחותם של הילדים, ועל כן מעורבותם של ההורים בתהליכי החינוך של ילדיהם ותרומתם לעידוד התפתחותם התקינה חשובים מאוד.

התכנית 'בית ספר להורים' בהובלת האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך מכוונת להורים לילדים בגיל הרך. במסגרתה נערכות סדנאות מקצועיות להורים בחמישה מפגשים קבוצתיים בני שעה וחצי להרחבת ידע ומיומנויות בתחום ההורות ובכללם: התפתחות הילד, מיומנויות, וכישורי חיים. במקביל לסדנאות ההורים מתקיימת בשני גני ילדים צמודים בשעות אחר הצהריים פעילות העשרה לילדים שהוריהם משתתפים בסדנאות. התכנית מיועדת להורים ולילדי הגן בגילאי 6-3 הלומדים בחינוך הציבורי, בגנים רגילים ובגני חינוך מיוחד. המספר המינימלי של כיתות גן ביישוב להפעלת התכנית הוא 6, ונדרשים מינימום 15 הורים לפתיחת קבוצה כאשר ניתן לאחד הורים משני גנים צמודים.

התכנית פועלת במערכת החינוך הקדם יסודי החל משנת הלימודים תשע"ד, כשבשנת הלימודים תשע"ה ניתנה בה עדיפות לאוכלוסייה אשר חוותה מקרוב את השפעות מבצע "צוק איתן" בטווח של 40-1 ק"מ. בשנת תשע"ה הופעלה התכנית בחודשים דצמבר-אפריל ב-8 רשויות, כשבשתי רשויות  - עכו וקריית מוצקין - פעלה התכנית משנת תשע"ד. בסך הכול, נפתחו בשנת תשע"ה 105 מסגרות שבהן השתתפו 223 גנים.

על פי מובילי התכנית, התכנית מיועדת להשיג מספר מטרות:

  • גיבוש תפיסות חינוכיות וחיזוק הכישורים והמיומנויות ההוריות
  • בניית קשר המבוסס על אמון הדדי בין מערכת החינוך להורים שישפיע על מעורבות ההורים בתהליכים חינוכיים
  • העשרה והעמקה בנושאים התפתחותיים
  • איתור סימפטומים של פוסט טראומה בקרב ילדים בגני ילדים והוריהם
  • תמיכה במשפחות בתנאי חירום וליווי שלהן

המחקר הנוכחי נועד לבחון את יישום התכנית ואת העמדות של הגורמים השונים המעורבים בה ולהעריך את הפוטנציאל שלה ותוצאותיה הנתפסות במטרה לסייע בהמשך גיבוש התכנית והובלתה. מחקר זה מתמקד בהערכת יישום התכנית ב-223 הגנים (105 מסגרות)  שבהם היא התקיימה בשנת תשע"ה ומשלב מתודולוגיה איכותנית וכמותית.

המחקר האיכותני כלל ראיונות עם מובילי התכנית, עם קבוצת מיקוד בהשתתפות 8 רכזות התכנית בגנים תכנית וראיונות טלפוניים עם 10 גננות. הראיונות נערכו בחודשים יוני-יולי 2015.

המחקר הכמותי כלל שאלונים שהועברו לכל ההורים אשר השתתפו ב-3 מפגשים של התכנית לפחות. בסך הכול נתקבלו נתונים מ-758 הורים (78% השבה). השאלונים הועברו כסקרים טלפוניים בין החודשים יולי-אוגוסט 2015.

תשע"ה

 הערכת התכנית 'בית ספר להורים' - תשע"ה

 הערכת התכנית 'בית ספר להורים' - תשע"ה

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/03/2017    

עדכוני rss