education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
התוכנית האסטרטגית לקידום מערכת החינוך במזרח ירושלים – סקרי מורים ומנהלים תשע"ט
 

כחלק מהמחקר המלווה את תוכנית החומש למזרח ירושלים, ראמ"ה ערכה במהלך שנה"ל תשע"ט סקר מקיף בקרב כלל המנהלים של בתיה"ס במזרח ירושלים ושל מדגמים מייצגים של מורים. הסקרים עסקו במגוון רחב של נושאים: עמדות כלפי מערכת  החינוך במז' ירושלים, דיווחים באשר למענים שונים ולבעלי תפקידים בבית הספר, עמדות ביחס לתוכנית הלימודים הישראלית והתאמתה לאוכלוסיית התלמידים, הוראת העברית בבתיה"ס, חינוך בלתי פורמאלי ועוד. הנתונים שנאספו בתשע"ט אמורים לספק תמונת מצב ראשונית ופעימה נוספת של הסקרים התקיימה בשנה"ל תשפ"א (פרסום: בהמשך).

 

 התוכנית האסטרטגית לקידום מערכת החינוך במזרח ירושלים – סקרי מורים ומנהלים תשע"ט

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/03/2023    

עדכוני rss