education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
שילוב תוכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך
 

 מזה שנים פועלים במערכת החינוך ובמערכות ציבוריות אחרות בישראל גופים מהמגזר השלישי וכן גופים פילנתרופיים מהמגזר העסקי, במטרה לסייע למערכות המדינתיות ולתרום לרווחתם של אזרחי המדינה. לצד ההכרה בתרומה הרבה של גופים אלו, בשנים האחרונות גם התחדדה בקרב קובעי המדיניות בישראל ההכרה כי נדרשת הסדרה של נושא זה, הכרה אשר הובילה להחלטת ממשלה בדבר "הסדרת מערך היחסים בין הממשלה, המגזר השלישי והמגזר העסקי התורם למטרות הציבור" (החלטת ממשלה 3190). בעקבות החלטה זו הוקמה במינהל להכשרה ולהתפתחות מקצועית של עובדי הוראה שבמשרד החינוך יחידה לאישור תכניות חיצוניות, ויחידה זו פרסמה בדצמבר 2010 חוזר מנכ"ל שכותרתו "הנוהל לאישור תכניות חינוכיות חיצוניות (גופים מהמגזר השלישי ומהקהילה העסקית)" (חוזר מנכ"ל עא/4א).

בשלב ראשון הוחלט שחוזר המנכ"ל יתפרסם באופן נסיוני במטרה לבחון את התגובות לנוהל מצד הגורמים העושים במלאכה ובעלי העניין. ראמ"ה התבקשה לבדוק את תגובות הנוגעים בדבר כלפי הנוהל המופיע בחוזר המנכ"ל. המסמך הנוכחי מהווה את הסיכום של הבדיקה הנ"ל, אשר התבצעה בחודשים פברואר – מרץ 2011.

  הערכת העמדות כלפי הנוהל לאישור תכניות חינוכיות חיצוניות על-ידי משרד החינוך – תשע"א  

בשנת תשע"ו נערכה הערכה נוספת במטרה ללמוד על תהליכי הבחירה וההכנסה של התוכניות החיצוניות לבתי הספר ועל אופן השימוש במאגר התוכניות מנקודת מבטם של המשתמשים – מנהלים, בעלי תפקידים בבתי הספר ומפקחים שיש להם נגיעה בבחירת התוכניות החיצוניות ובשימוש בהן. בנוסף נבחן גם האם,  לפי תפיסת המנהלים, מאגר התוכניות תורם בסופו של דבר להתמקצעות ולאיכות טובה יותר של התוכניות המופעלות בבתי הספר, ואם בעקבות המהלך כולו משתנה אופן שיתוף הפעולה בין המוסד החינוכי לבין הגופים החיצוניים. שיטת ההערכה הייתה בעיקרה איכותנית והתבססה בעיקר על ראיונות עומק עם הגורמים השונים.

 הכנסת תוכניות חיצוניות לבתי הספר: הערכת יישום המדיניות לשילוב תכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך בשנה"ל  תשע"ו

בשנת תשע"ח מחקר נערך סקר נוסף בקרב מנהלים אשר נועד לספק תמונת מצב עדכנית רחבה ומפורטת על התנהלות בתי ספר בנוגע לתוכניות חיצוניות, ובכללן גם המאגר הממוחשב והתבחינים, על התייחסויותיהם ועמדותיהם של המנהלים כלפי היבטים שונים הקשורים בהם, ועל הרלוונטיות שלהם לתוכניות החיצוניות. הסקר נועד לסייע לנטר את תהליכי הבחירה ואת השימוש במאגר התוכניות החיצוניות ובתבחינים, ולעמוד על ההיבטים המחייבים התערבות ושיפור. 

 שילוב תוכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך: שימוש במאגר התוכניות הממוחשב ובתבחינים לבחירתן - עמדות מנהלים בשנה"ל תשע"ח

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/08/2022    

עדכוני rss