education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת התוכנית עברית כשפה שנייה לילדי גן והוריהם: ממצאים משנת הפעילות תשע"ט
 

 דוח הערכת התוכנית עברית כשפה שנייה לילדי גן והוריהם: ממצאים משנת הפעילות תשע"ט

 התוכנית "עברית כשפה שנייה לילדי גן והוריהם" החלה את פעילותה כפיילוט בשנת הלימודים תשע"ט. מטרתה המרכזית, על פי מסמכי התוכנית, היא "קידום למידה של מיומנויות אורייניות של השפה העברית בקרב ילדים עולים בגיל הגן יחד עם הוריהם".

במסגרת התוכנית נפתחו קבוצות בחמישה יישובים. לכל קבוצה גויסו בין 5 ל-10 ילדים בני 6-4 שעלו לישראל לאחר 1.1.2017. ילדים אלו לא זכו לשעות תגבור שפתי בגני האם שלהם. הקבוצות נפגשו פעמיים בשבוע בשעות אחר הצוהריים בהשתתפות ההורים (אחד למשפחה), למפגשים שמטרתם הקניית השפה העברית. בסך הכול נפתחו 8 קבוצות במחצית הראשונה של שנת הלימודים. פעילות של קבוצה אחת הופסקה באמצע.

התוכנית הוערכה באמצעות הערכה מעצבת שנועדה לספק לאגף לקליטת תלמידים עולים מידע רלוונטי על אודות דרכי היישום של התוכנית ביישובים השונים. ההערכה עסקה בהיערכות לקראת הפעלת התוכנית, בעמדות בעלי העניין כלפי התוכנית, ביישומה בפועל, בגורמים המאפשרים את התקדמותה ובגורמים המעכבים אותה, ולבסוף בתרומת התוכנית בעיני הגורמים השונים. בדוח מוצגים נתונים איכותניים שנאספו מחמישה יישובים באמצעות ראיונות מובנים למחצה עם בעלי תפקידים שונים, בהם מפתחי התוכנית, בעלי עניין ברמה היישובית והארצית, מנחות בתוכנית וגננות אם, וכן באמצעות תצפיות על הפעילות.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/08/2022    

עדכוני rss