education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת התכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית
 

התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית היא פיתוח של תכנית המחויבות האישית, והיא מבוססת על הגישה הפדגוגית של "למידה מתוך שירות" service) learning). התכנית מיועדת להוביל תהליכים של למידה משמעותית, להעצים את הלומד ולקדם מעורבות חברתית ואזרחית. הגוף האחראי במשרד החינוך על התכנית הוא מינהל חברה ונוער, ושותפים לו המזכירות הפדגוגית והמנהל הפדגוגי.

מטרות התכנית ויעדיה, לפי מובילי התכנית, הם: (1) לטפח בוגר מעורב, בעל תודעה חברתית, אכפתי, אחראי, הרואה את המעורבות החברתית כדרך חיים (2) לעורר בתלמידים מוטיבציה למעורבות ולאחריות חברתית, קהילתית ואזרחית פעילה ולמיצוי צמיחה אישית בהקשר של עשייה חברתית (3) לסייע לתלמידים בהתפתחותם האישית ובבניית זהותם החברתית והתרבותית על מנת לקדם תחושת ערך עצמי, שייכות ומחויבות לקהילה, לחברה ולמדינה ו-(4) לעודד את התלמידים למצוא במעורבות החברתית ערך ברמה האישית והחברתית.

התכנית  משלבת בין התנסות מעשית במעורבות חברתית (באופן פרטני וקבוצתי) ובין למידה עיונית (סמינרים, ימי מוקד ושיעורים בכיתות), הכשרת התלמידים במקום ההתנסות ושעת ליווי פרטנית לכל תלמיד (באופן אישי או בקבוצות קטנות)  לשם תמיכה, רפלקציה ועיבוד ההתנסות.

מחקר הערכה זה הינו מחקר מעצב, שהוחל בו  במקביל להתחלת התכנית. זאת במטרה לאפשר למידה על התכנית ועריכת שינויים בה עוד בראשיתה, על מנת להגביר את האפקטיביות של יישומה והטמעתה. 

מחקר ההערכה בחן את מידת יישומה והטמעתה של התכנית בבתי הספר השונים בארץ, את העמדות והתחושות כלפי התכנית מצד הגורמים המפעילים אותה בבתי הספר ואת העמדות והתחושות של תלמידי כיתות י' כלפיה.

תשע"ח

 הערכת התוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" בשנה"ל תשע"ח

 

תשע"ז 

  הערכת התכנית 'התפתחות אישית ומעורבות חברתית'

  הערכת התכנית 'התפתחות אישית ומעורבות חברתית'

 

תשע"ו 

  הערכת התכנית 'התפתחות אישית ומעורבות חברתית'

  הערכת התכנית 'התפתחות אישית ומעורבות חברתית'

 

תשע"ה 

  הערכת התכנית 'התפתחות אישית ומעורבות חברתית'

  הערכת התכנית 'התפתחות אישית ומעורבות חברתית'

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/09/2022    

עדכוני rss