education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 הערכת תכניות לעידוד קריאה בגני הילדים ובבתי הספר
 

 הערכת התוכנית "ספריית פיג'מה" / מכתבת אלפאנוס" בבתי הספר - שנה"ל תשע"ט

 PDF

 מצגת

 

תוכנית "ספריית פיג'מה" ו"מַכּתָבַּת אַלפַאנוּס", מיסודה של קרן גרינספון ישראל ובשיתוף משרד החינוך, שואפת להנחיל לילדים את אהבת הקריאה ולעודד שיח ערכי בין מחנכים והורים ובין ילדים על אודות חוויות מעולמם הרגשי, החברתי והתרבותי של הילדים בבית הספר ובמשפחה.

בשנת הלימודים תשע"ט נתבקשה ראמ"ה להעריך את התוכנית בבתי הספר (כיתות א'-ב') בקרב דוברי העברית ובקרב דוברי הערבית. כדי לתת מענה למטרות ההערכה, נבנה מערך מחקר כמותי, המאפשר לקבל תמונת מצב סטטיסטית מייצגת ולהכליל את הממצאים על כלל האוכלוסייה הרלוונטית.

ההערכה התקיימה בקרב מחנכים והורים לתלמידי כיתות א'-ב', בבתי ספר דוברי עברית ודוברי ערבית באמצעות סקר טלפוני ייעודי. בסך-הכול נסקרו 1,345 הורים (שיעור השבה של 45%) ו-437 מחנכים (שיעור ההשבה של 62%). הסקר הועבר במהלך יוני-ספטמבר 2019, וממצאי ההערכה מוצגים בפילוח לפי מגזר שפה.

מההערכה עולה כי למעלה מ-80% מהמורים וההורים שבעי רצון מהתוכנית ומהספרים שחולקו במסגרתה בשנת תשע"ט. שיעור גבוה של מחנכים (כ-90%) סבורים כי יש להמשיך בקיום התוכנית וכמעט כל ההורים (כ-95%), דוברי העברית ודוברי הערבית, הביעו רצון שילדם ישתתף בתוכנית גם בשנת הלימודים הבאה.

ההורים והמחנכים תופסים את תרומת התוכנית כחיובית וכמשמעותית, ומדיווחי מרבית ההורים, בפרט דוברי הערבית, עולה כי התוכנית חיזקה את המקום של קריאת ספרים בבית. זאת ועוד, בשני מגזרי השפה המחנכים וההורים דיווחו בשיעור גבוה על תרומת התוכנית לחינוך לערכים, להרחבת אוצר המילים של הילד, הבנת הנשמע והנאה מקריאת ספרים. כמו כן, מרבית ההורים סבורים כי לתוכנית השפעה חיובית גם על ההיבטים הרגשיים של הילד, כמו אהבה והנאה מקריאת ספרים (כ-85%) והזדמנויות לשיח על זיכרונות ורגשות (כ-75%).

עם זאת, מההערכה עולה כי יש מקום לשיפור מספר היבטים לוגיסטיים הקשורים לחלוקת הספרים, כמו גם לעודד את המורים (וההורים) לקיים יותר פעילויות בבית הספר ובבית סביב הספרים. לשם כך מומלץ להוסיף גורמי תמיכה וסיוע למורים וכן להעלות למודעות ההורים את קיומם של דף הפייסבוק, אתר האינטרנט וסרטוני התוכנית, שכן כפי שעולה מההערכה, מרבית ההורים נהנים מפעילות של קריאה משותפת עם ילדם.

 הערכת תכנית "מכתבת אלפאנוס" בגני ילדים דוברי ערבית - תשע"ו

 PDF

 

"מכתבת אלפאנוס" (בעברית – ספריית העששית) היא תכנית המיועדת להעמקת אהבת הספר בקרב ילדים דוברי ערבית ולהטמעת תרבות של קריאת ספרים ועידוד שיח ערכי בין גננות והורים לילדים על חוויות מעולמם הרגשי, החברתי והתרבותי של הילדים בגן ובמשפחה. האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך מוביל את התכנית בתמיכת קרן גרינספון ישראל, שהקימה את "ספריית פיג'מה" ותומכת בה, וקרן פרייס, שהקימה את  "בדאיאת" – מרכזים ותכניות לקידום הגיל הרך ותומכת בהם.

ראמ"ה התבקשה להעריך את תכנית "מכתבת אלפאנוס" בגני ילדים דוברי ערבית בשנת הלימודים תשע"ו. בדוח מובאים ממצאי המחקר הכמותי והאיכותני בשנה השניה ליישומה של התכנית בגנים דוברי ערבית (תשע"ו).

מחקר ההערכה נועד לספק מידע לאגף לחינוך קדם-יסודי ולמובילי התכנית לגבי המידה שבה הושגו מטרות התכנית, אופן יישומה בגנים ומידת שביעות הרצון של הגננות וההורים ממרכיביה השונים.

במערך המחקר משולבות גישה כמותית (שאלונים באמצעות סקרים טלפוניים) וגישה איכותנית (ראיונות עומק ותצפיות). הכלים הכמותיים כללו סקרים טלפוניים עם גננות ועם הורים לילדים. הסקרים נערכו באמצעות שאלונים ייעודיים. לסקר השיבו 533 גננות (שיעור השבה 77%) ו-980 הורים (שיעור השבה 71%).הכלים האיכותניים כללו ראיונות עומק עם 35 גננות ו-5 מדריכות גנים. בנוסף, בכל גן שבו רואיינה גננת או מדריכה, נערכה תצפית קצרה על מרחב הגן.

 

 

 "ספריית פיג’מה" – הערכת התכנית לעידוד קריאה בגני הילדים ובבתי הספר: פיילוט בכיתות א'-ב' בשנה"ל תשע"ד

 PDF

 

תכנית "ספריית פיג'מה" מיסודה של קרן גרינספון ישראל ובשיתוף משרד החינוך שואפת להנחיל לילדים את אהבת הקריאה ולעודד שיח על הערכים והמורשת הישראליים-יהודיים בקרב בני הגיל הצעיר ובני משפחותיהם.

תכנית ניסיונית "ספריית פיג'מה" החלה לפעול בתש"ע. בתחילה הופעלה התכנית ב-107 כיתות גן בישראל ובשנים שלאחר מכן הורחבה לכיתות נוספות. בתשע"ד היא הופעלה ב-7,100 כיתות גן בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי במגזר הדובר עברית. במהלך השנה הוענקו שמונה ספרים לילדי הגן ושני עותקים הוענקו לספריית הגן. לכל ספר צורפו הצעות לשיחה ולפעילות בעקבות הקריאה (והן מתורגמות לרוסית ולאנגלית באתר האינטרנט של "ספריית פיג'מה").

בשנת הלימודים תשע"ד הופעלה תכנית ניסיונית בבתי הספר שכללה כ-3,000 ילדים בכיתות א'-ב' הלומדים ב-24 בתי ספר במחוז המרכז. הרחבת התכנית לכיתות הנמוכות בבתי הספר מושתתת על ההנחה, שמגיל הגן ועד כיתה ב' נודעת חשיבות רבה לתיווך ההורים בפעילות לעידוד הקריאה מאחר שמיומנויות הקריאה של הילדים עדיין אינן מספקות וכן בשל הרצון להמשיך את מעורבותם של ההורים בכיתות הנמוכות. במהלך השנה חולקו ארבעה ספרים לילדי כיתות א' וב' לספריית המשפחה ועותק אחד נמסר לספריית הכיתה.

המטרות המרכזיות שתכנית "ספריית פיג'מה" מבקשת לקדם הן: עידוד אהבת הקריאה והספר (אין הכוונה לשיפור יכולות הקריאה כמטרה); קידום שיח על ערכים ועל מורשת יהודית וישראלית בגן, בבית הספר (בזיקה לתכנית "מפתח הל"ב") ובבית ; העשרת השפה וחיזוק כישורי האוריינות; יצירת מכנה משותף תרבותי רחב (מטען תרבותי-ספרותי וערכי משותף) בין ילדים הקוראים את אותם הספרים; חיזוק הרגלי קריאה משותפת ועידוד השיח המשפחתי; יצירת "מעגל" ילד-גננת או מורה-הורים התורם לחיזוק כישורי האוריינות ולהעמקת החינוך לערכים; הנגשת ספרי ילדים באמצעות הענקת ספרים במתנה.

ההערכה הנוכחית מתמקדת ביישומה ובהטמעתה של תכנית "ספריית פיג'מה" בגנים המופעלת זו השנה החמישית ובמסגרת התכנית הניסיונית (שנה ראשונה כפיילוט) בכיתות א' וב' בבתי הספר.

 

 דוח הערכת תכניות לעידוד קריאה בגני ילדים בשנה"ל תשע"א: 'מדף הספרים הביתי שלי', 'ספריית פיג'מה', ו'מצעד הספרים'

 

  בשנת תשע"א פעלו בחסות האגף לחינוך קדם יסודי שלוש תכניות מרכזיות שנועדו לטפח את אהבת הקריאה בגן ובבית: 'מדף הספרים הביתי שלי', 'ספריית פיג'מה' ו'מצעד הספרים'.


הערכה זו נועדה לבחון את דפוסי ההפעלה של התכניות בגנים, ולספק מידע על תפיסת הגננות וההורים בדבר מידת השגתן של מטרות התכניות והשפעותיהן על ילדי הגן*.


ההערכה זו נעשתה תוך שילוב של שתי פרדיגמות מחקריות – כמותית ואיכותנית.


במסגרת ההערכה הכמותית נאספו הנתונים באמצעות סקרים בקרב מדגם מייצג של שתי אוכלוסיות: האחת - הגננות וההורים בגנים שהשתתפו בכל אחת מהתכניות לעידוד קריאה בשנת תשע"א, והאחרת - הגננות וההורים בגנים שלא הופעלה בהם אף אחת מהתכניות לעידוד קריאה שבמוקד ההערכה (קבוצת ההשוואה). ממצאי הסקר מבוססים על תשובותיהם של 651 גננות ו-798 הורים.


ההערכה האיכותנית נעשתה באמצעות ראיונות עם גננות ותצפיות בפעילות בעקבות ספר שבתכנית, בגני ילדים שהפעילו אחת משתי תכניות לעידוד קריאה: 'ספריית פיג'מה' או 'מדף הספרים הביתי שלי'. התצפיות והראיונות נערכו ב- 28 גנים. הם נועדו לסייע בזיהוי דפוסי הפעילות והַדגשים של הגננות בהפעלת התכניות ולבחון לעומק את תפיסותיהן בדבר המידה בה הושגו מטרות התכניות ואת השפעותיהן הנתפסות של תכניות אלו.

 

* יש להדגיש כי מדובר בדיווחים על השפעות נתפסות בלבד, ולא על בדיקת אפקטיביות.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/01/2020    

עדכוני rss