education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
אוריינות מתמטית בחטיבת הביניים: השוואת מסגרות מושגיות
 

בסקירה זו בדקנו אילו היבטים של אוריינות מתמטית באים לידי ביטוי במסמכי מדיניות מרכזיים של משרד החינוך – מסמך תפיסת הלמידה (2021) ותוכנית הלימודים לחטיבת הביניים – בהשוואה למסגרת המושגית של מחקר פיזה 2022.

הסקירה התמקדה בהגדרת האוריינות המתמטית ובהשוואה בשלושה צירים: תוכן, חשיבה מתמטית והקשרים. כמו כן, נסקרו משימות אורייניות הזמינות למורים למתמטיקה ולתלמידים בחטיבת הביניים.

 אוריינות מתמטית בחטיבת הביניים: השוואת מסגרות מושגיות

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/08/2022    

עדכוני rss