education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
תפקיד רכז השתלבות
 

רכז השתלבות הוא תפקיד שנכנס לתוקף בתחילת שנת הלימודים תשע"ח, כחלק מההסכם עם הסתדרות המורים, ושנת תשע"ט היא שנתו השנייה. תהליך ההטמעה של תפקיד רכז ההשתלבות הוא יוצא דופן מבחינת היקפיו ביחס לפרק הזמן מתחילת התהליך. עד כה מונו רכזי השתלבות ב-1705 בתי ספר המשתתפים בתוכנית, שהם למעלה מ-90% מכלל בתי הספר היסודיים (עפ"י דיווחיהם של מובילי התוכנית, נכון למרץ 2019).

התפקיד מלֻווה במעטפת ארגונית של הכשרה לכלל הרכזים, בליווי של מדריכת הכלה לחלקם, ובליווי של מדריכי רכזי השתלבות לחלק מאלו שאינם זוכים לליווי של מדריכת הכלה. התפקיד מלווה בגמול לרכז בסך 6% מהשכר.

לפי הגדרות התפקיד המתארות את המצב הרצוי, התפקיד נועד לסייע במתן מענה לפרט באמצעות הקניית כלים לניהול תהליכי הוראה ולמידה בכיתה הטרוגנית, זאת מתוך דאגה לקידום הפרט ולשוויון הזדמנויות.

בשנת תשע"ט נדרש הרכז לפעול בארבע זירות – הזירה העצמית של הלמידה וההתפתחות האישית, עבודה מול המנהל, עבודה עם צוות היוועצות מצומצם ועבודה מול מליאת המורים הרחבה (3-2 מפגשים במהלך השנה).

הרשות הארצית למחקר והערכה בחינוך מלווה את תהליך הטמעת התפקיד בשנים תשע"ח ותשע"ט. מטרת ההערכה היא להעריך את מאפייני ההטמעה, תוך העמדת תמונת מצב עדכנית ושיקוף מגמות השינוי, זאת על מנת לסייע למובילי התוכנית לשפר את אפקטיביות הטמעת התפקיד באמצעות ההערכה המעצבת.

 

 תפקיד רכז השתלבות בשנה"ל תשע"ח: ממצאי מחקר הערכה

 

 תפקיד רכז השתלבות בשנה"ל תשע"ט: ממצאי מחקר הערכה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/09/2022    

עדכוני rss