education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
חינוך טכנולוגי ברוח ישיבתית - תשע"ו
 

התגברות התופעה של נשירת נערים חרדיים ממסגרת החינוך הקלאסי של המגזר החרדי, הישיבה, העלתה את הצורך לבנות מסגרת חינוכית חלופית שתיתן מענה לנוער בכיתות ט'-י"ב שאינו מוצא את מקומו במסגרת הרגילה. לצורך זה עוצבה התכנית – 'חינוך טכנולוגי ברוח הישיבה', המשלבת בין לימודי קודש, לימודי ליבה ולימודים טכנולוגיים.  מטרות התכנית, כפי שהוגדרו על ידי מעצביה, הן : (1) מסגרת אלטרנטיבית נורמטיבית לנוער חרדי נושר או כזה המצוי בסכנת נשירה; (2) חיזוק הערך העצמי והמסוגלות האישית של בני הנוער הללו; (3) הקניית מקצוע והצלחה בבחינות הבגרות ; ו- (4) חזרה לנורמטיביות תרבותית (חרדית) ולנורמטיביות אזרחית, בדגש על שילוב בתעשייה.

התכנית מיושמת החל משנת הלימודים תשע"ב ב-17 בתי ספר שבהם 57 כיתות. העבודה הנוכחית נועדה לשמש כהערכה מעצבת לתכנית ומטרותיה היו לתאר את תפיסת מטרות התכנית ואת דרך הפעולה המועדפת של המוסדות השונים הפועלים במסגרת התכנית ולאתר ולמפות את הכוחות, התהליכים והגורמים השונים המשפיעים על פעילות המוסד ועל האפקטיביות שלו.  דגש מיוחד הושם על יצירת תשתית לבניית כלי להערכת המוסדות ולהשוואה ביניהם.

העבודה נעשתה באמצעות כלים איכותניים: ראיון עומק אישי מובנה למחצה עם בעלי תפקידים במוסדות וראיון קבוצתי עם תלמידים. הראיונות נערכו ב-12 מוסדות. בכל אחד מהמוסדות רואיינו המנהל החינוכי של המוסד, הרב, המדריכים או היועצים החינוכיים ונערך דיון קבוצתי עם התלמידים. איסוף הנתונים נעשה בחודשים ינואר - מרץ 2016.

 חינוך טכנולוגי ברוח ישיבתית - תשע"ו - דוח מחקר איכותני

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/08/2022    

עדכוני rss