education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
שימוש בתקשוב בהוראה ובלמידה - ממצאים ממחקרים
 

בשנים האחרונות גוברים הקולות לקידום פדגוגיות חדשניות בבתי הספר – פדגוגיות המותאמות למציאות בת ימינו שהיא עתירת טכנולוגיה מתקדמת, עשירה במידע ומאופיינת בסביבה דיגיטלית המשתנה תדיר – ובראייה של הקניית מיומנויות המאה ה-21 להם נדרש כל בוגר במערכת החינוך. אפיק מרכזי להשגת מטרה זו הוא עידוד המורים לשילוב מושכל של עולמות תוכן, כלים מתוקשבים וסביבות למידה דיגיטליות בתהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה.

שילוב תקשוב בתהליכי הוראה-למידה איננו מוגבל רק להוראה בין כתלי בית הספר, ואפשר ורצוי שיהווה מרכיב משמעותי בלמידה מרחוק, אף כי למידה מרחוק ניתן ותתקיים גם ללא רכיבי התקשוב. פריצת גבולות הזמן והמקום של הלמידה המתוקשבת מאפשרים להתאים את תהליכי ההוראה וההערכה לצורכי התלמידים ולזמן להם אפשרויות רבות ומגוונות ללמידה משמעותית בתוך בית הספר ומחוצה לו. מאידך, תהליכים מתוקשבים תלויים בתשתית מתאימה, לא רק פיזית (אמצעי קצה, רשת אינטרנט, אבטחה, עולמות תוכן ועוד) אלא גם של ידע ומיומנויות (של המורים ושל התלמידים), אימוץ פדגוגיות מתאימות ועוד.

שילוב תקשוב בהוראה ובלמידה, הוא אפוא יעד עיקרי כחלק משגרת ההוראה בימים כתיקונם, ואף מקבל משנה תוקף ככלי לקידום ההוראה בעתות משבר, דוגמת מגפת הקורונה שכפתה סגירה של מוסדות חינוך ומעבר ללמידה מרחוק בהיקפים נרחבים ולאורך זמן.

מחקרים רחבי היקף בהם השתתפה ישראל, בין-לאומיים וארציים כאחד, שופכים אור על היבטים חשובים ומגוונים של שימוש בתקשוב בהוראה ובלמידה. זאת ועוד, מחקרים אלו נשענים על מקורות מידע שונים ומספקים הצצה להיבטים משלימים שיש בהם כדי ליצור תמונה רחבה ומקיפה של הנושא, החל מהכשרת מורים ומוכנותם בנושא, דרך היקף השימוש במחשב ובכלי תקשוב לצרכי הוראה ולמידה ואופנויות השימוש, עמידה על התשתיות והתנאים הקיימים בבתי התלמידים הנדרשים ללמידה מתוקשבת, ועד חסמים לשילוב תקשוב בהוראה ואפיקי השקעה מועדפים לקידום הנושא, ועוד. ניתן ללמוד רבות על היבטים אלו ואחרים גם מבחינה של השינוי בהם לאורך זמן, בין מחזור מחקר למשנהו.

להלן קישורים לריכוז הממצאים העיקריים הנוגעים לשימוש בתקשוב בהוראה ובלמידה:

אקלים וסביבה פדגוגית תשע"ט

סקר אקלים וסביבה פדגוגית במיצ"ב תשע"ט - דיווחי תלמידים בבתי ספר יסודיים (כיתות ה'-ו'), בחטיבות הביניים (כיתות ז'-ט') ובחטיבות העליונות (כיתות י'-י"א)

   שימוש בתקשוב לצורכי למידה 

 טאליס 2018

סקר ההוראה והלמידה הבין-לאומי, טאליס (TALIS) לשנת 2018, בקרב מורים בכיתות ז'-ט' ומנהלי בתי-הספר שבהם מלמדים.

 שילוב תקשוב בהוראה       

  ברושור

פיזה 2018

המחקר הבין לאומי פיזה (PISA) לשנת 2018, להערכת אוריינות בקרב תלמידים בני 15 ומנהלי בתי-הספר שבהם לומדים

 מוכנות בתי הספר לשילוב פדגוגיה מקוונת 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/08/2020    

עדכוני rss