education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
תוכנית יע"ל - ילדים עולים לומדים: ממצאי מחקר הערכה תשע"ח
 

 תוכנית יע"ל - ילדים עולים לומדים: ממצאי מחקר הערכה תשע"ח

תוכנית "ילדים עולים לומדים" (יע"ל) היא תוכנית משותפת למשרד החינוך ולמשרד לעלייה וקליטה, המנוהלת על ידי זכיין חיצוני. התוכנית מיועדת לילדים שעלו לישראל הלומדים בחינוך היסודי (בעדיפות לתלמידי כיתות ג'-ו) והזקוקים לתגבור לימודי. במסגרת התוכנית מקבלים התלמידים תגבור לימודי הניתן על פי רוב שלוש פעמים בשבוע לאחר שעות הלימודים, שעתיים בכל פעם. התגבור ניתן בקבוצות של 9-5 תלמידים בקבוצות חד-גילאיות או דו-גילאיות.

על פי נתוני משרד החינוך, בשלב ההערכה, פעלו בתוכנית 189 קבוצות לימוד רב-גילאיות, הכוללות כ-1,400 תלמידים. התוכנית פועלת בפיקוח הממלכתי, הממלכתי-דתי והחרדי. סגל המורים בתוכנית מגוון וכולל מורי בית ספר, סטודנטים ו/או פנסיונרים המקבלים ממשרד החינוך הדרכה פדגוגית וחומרי הוראה ולמידה. מטרות התוכנית ויעדיה הם העשרה, שיפור השפה העברית, קידום לימודי של התלמידים העולים ושיפור ההישגים, שיפור יכולת התמודדות עם טקסטים במקצועות הלימוד, שיפור מיומנויות הקריאה, ההבנה והכתיבה.

האגף לתלמידים עולים פנה לראמ"ה בבקשה להעריך את תוכנית יע"ל בפן המעצב שלה; ההערכה אמורה לבחון הטמעה ראשונית של התוכנית כדי לאפשר שיפור ותיקונים "תוך כדי תנועה" וכן לבחון את אופן הפעלת תוכנית יע"ל, את מתכונת הפעלת התוכנית, את העמדות והתפיסות כלפי התוכנית ואת תרומתה הנתפסת. מערך ההערכה כלל הערכה איכותנית בשילוב הערכה כמותית בקרב מורים ומחנכים (בקרב מורים בתוכנית, n=159 המהווים 82% מהאוכלוסייה, ומחנכי התלמידים בבית הספר, n=252). ההערכה האיכותנית התבססה על ראיונות פנים אל פנים מובנים למחצה, ועל תצפיות בבתי הספר.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/08/2022    

עדכוני rss