education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
רקע כללי
 

תהליך הערכת מורים ומנהלים הוא נדבך חשוב בקידום איכות ההוראה והלמידה, ושאלת בנייתו בדרך אפקטיבית מעסיקה מדינות רבות בעולם . שנים רבות, מנהלים ומפקחים בישראל מעריכים מורים ומנהלים כל אחד בדרכו, בזמנים שונים, בכלים שונים ובהתייחס להיבטים שונים. הנחת היסוד העומדת בבסיס פיתוח כלי ההערכה ותהליכי הערכה אחידים במערכת החינוך היא שתהליך זה, תוך שיתופם ומעורבותם הפעילה של המורים והמנהלים, יסייע לשפר את איכות ההוראה, לקדם את הלמידה, את החינוך ואת רווחת התלמידים ולפתח את זהותם המקצועית של המורים.

ביסוסם של תהליכי הערכה אלו על תרבות ארגונית שבמרכזה נורמות וקודים אתיים מחייבים של כבוד, אמון, הוגנות, דיאלוג רפלקטיבי ושותפות, יהווה נדבך חשוב בהבניית קהילה מקצועית בית-ספרית הממוקדת בשיפור מערכת החינוך ובקידומה.

במסגרת הסכם "אופק חדש" 2016  חל שינוי בתהליכי הערכת עו"ה במערכת החינוך. החל משנת תשע"ח נדרשת הערכה מעצבת  לכלל עובדי ההוראה בעלי קביעות במערכת החינוך, כחלק מהתנאים הנדרשים לעלייה בדרגה.

כתוצאה משינוי זה נבנה מודל הערכה מעצבת לעובדי הוראה ונבחנו מחדש הממדים להערכת מורים.

הובלת תהליכי ההטמעה, ההפעלה ופיתוח המערכת המתוקשבת של הערכת עובדי ההוראה והניהול הינה באחריות היחידה להערכת עובדי ההוראה והניהול במינהל עובדי הוראה.

 

קישור לאתר היחידה להערכת עובדי הוראה

קישור למאמר: "תהליך הערכת מורים בישראל: צעדים ראשונים ומחשבות לעתיד"

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/12/2017    

עדכוני rss