education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת עובדי הוראה וניהול במערכת החינוך
 

תהליך הערכת מורים ומנהלים הוא נדבך חשוב בקידום איכות ההוראה והלמידה, ושאלת בנייתו בדרך אפקטיבית מעסיקה מדינות רבות בעולם. הנחת היסוד שעמדה בבסיס פיתוח כלי ההערכה ותהליכי הערכה אחידים במערכת החינוך היא שתהליך זה, תוך שיתופם ומעורבותם הפעילה של המורים והמנהלים, יסייע לשפר את איכות ההוראה והניהול. תהליכי הערכה מעצבים ומסכמים כחלק מרצף הקריירה של מורים ומנהלים מזַמן הליך הערכה רצוף, מסודר ואחיד לכלל המערכת, ומאפשר את הטמעתה של שפה משותפת במערכת החינוך בישראל.

בשנת 2008, במסגרת רפורמת "אופק חדש" הכוללת סולם חדש לקידום בדרגות של מורים ומנהלים, נקבעו צמתים בהם נדרשת הערכה מסכמת או מעצבת. בשנת 2016 נחתם הסכם "אופק חדש" מעודכן במסגרתו נדרשת הערכה מעצבת לכלל עובדי ההוראה בעלי קביעות במערכת החינוך.

ראמ"ה הובילה את פיתוח מפת הממדים להערכת מורים תוך שיתוף פעולה הדוק עם מנהל עובדי הוראה, לשכת המדען הראשי, נציגי המנהלים השונים במשרד החינוך, התייעצויות עם גורמים שונים בשטח (מפקחים, מנהלים, מדריכים, מורים ומורות) ומחקרים שבחנו את תהליכי ההערכה המתקיימים בבתי הספר. 

כיום, היחידה להערכת עובדי הוראה וניהול במינהל עובדי הוראה אחראית על התהליך המעבר ההדרגתי מכלי ההערכה למפות ממדים, וכן ביסוס הנוהל להערכה מעצבת ומסכמת של כלל עובדי ההוראה והניהול.

מידע עדכני בנוגע למפות הממדים ותהליכי ההערכה של עובדי ההוראה השונים ניתן למצוא באתר היחידה להערכת עובדי הוראה וניהול במינהל עובדי הוראה

להלן דוגמה למפת הממדים להערכה מעצבת של מורים ומורות:

   מפת הממדים להערכת מורים ומורות - בעברית

   מפת הממדים להערכת מורים ומורות - בערבית

בשנת תשע"ט פותח מסמך הכולל תיאורים התנהגותיים לכלל המרכיבים הנכללים במפת הממדים, שיכול לסייע בתהליכי הערכה מעצבת למורים ולמורות.

   תיאורים התנהגותיים למרכיבים במפת הממדים להערכת מורים ומורות

פירוט נוסף אודות השלבים הראשונים בפיתוח הכלים להערכת עובדי הוראה ניתן למצוא במאמר מ-2011:

   תהליך הערכת מורים בישראל: צעדים ראשונים ומחשבות לעתיד, 2011

תיאור תהליכי פיתוח הכלים

תהליכי פיתוח הכלים להערכת עובדי הוראה

תהליכי פיתוח הכלים להערכת מנהלים וסגנים

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/03/2022    

עדכוני rss