education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
תיאור הכלים שפותחו להערכת מנהלים וסגנים
 

הערכת מנהלים, 2011

הכלי להערכת מנהלים נבנה על ידי ראמ"ה בשיתוף נציגי המכון הישראלי למנהיגות בית-ספרית, "אבני ראשה" וגורמים במשרד החינוך, על בסיס תפיסת תפקיד המנהל שפותחה במכון והוא כולל ארבעה מדדי-על (וסידרת מדדי משנה).

קישור לכלי להערכת מנהלים בעברית

קישור לכלי להערכת מנהלים בערבית

 

בשנת 2019, במסגרת המעבר מכלי הערכה למפות ממדים, הכלי להערכת מנהלים לקביעות ולקידום עודכן והותאם למפות הממדים שפותחו לעובדי הוראה אחרים.

 הערכת סגני מנהלים, 2011

הכלי להערכת סגני מנהלים: בעקבות רפורמת "אופק חדש" חל שינוי בתפיסת התפקיד של סגן המנהל והיקף השעות לביצוע התפקיד, בשנת תשע"א פותח כלי הערכה להערכת סגני מנהלים בשיתוף נציגי אגפי הגיל והפיקוח במשרד, נציגי מכון המנהלים "אבני ראשה", נציגי אקדמיה, מנהלים, סגנים ונציגי ראמ"ה. הכלי משמש להערכת סגני מנהלים החל משנת תשע"א ואילך.

קישור לכלי להערכת סגני מנהלים

 

הכלי להערכת סגני מנהלים נמצא בתהליך עדכון ע"י צוות משותף של היחידה להערכת עו"ה וניהול במנהל עובדי הוראה, במשרד החינוך ותחום הדרכה בראמ"ה.

 

עקרונות מרכזיים בתהליך ההערכה של מנהלים וסגנים:

תהליך ההערכה של מנהלים וסגנים דומה לעקרונות ההערכה של כלל עובדי ההוראה :

  • ביסוס שפה מוסכמת ומשותפת לאפיון תפקידם של מנהלים וסגני מנהלים בבתי הספר
  • שיתופם ומעורבותם הפעילה של מנהלי וסגני מנהלים בתהליך ההערכה
  • שילוב תהליכי הערכה עצמית יסייעו בעיצוב דמותם וזהותם המקצועית של מנהלים וסגני מנהלים, בשיפור תוצאותיהם והישגיהם הכוללים ובטיפוח תהליכי למידה
  • הערכה מתמשכת וקבועה של צוותי הניהול תבסס תרבות ארגונית שבמרכזה נורמות וקודים אתיים מחייבים של כבוד, אמון, הוגנות, דיאלוג רפלקטיבי ושותפות
  • היכרות והבנה מעמיקה של המעריכים והמוערכים את כלי ההערכה, תהליך ההערכה וההבדלים בין רמות הביצוע השונות
  • ממצאי ההערכה ולקחיהם ישמשו לקידום ולשיפור תהליכי ההוראה, הלמידה והחינוך, עיצוב ההתפתחות המקצועית של כלל השותפים בתהליך ההערכה.

כחלק מהדרכת השטח לשימוש מושכל בכלים להערכת מנהלים וסגני מנהלים, מושם דגש על ביצוע תצפית בעבודת המנהל/סגן מנהל, כחלק ממעגל משוב המתקיים בין המעריך למוערך. מעגל משוב זה כולל הנחיות לאיסוף מגוון ראיות, שיחה מקדימה לתצפית, תצפית ושיחת משוב מסכמת ושיח הכולל התייחסות למגוון המידע שנאסף במהלך תהליך ההערכה.

תהליך ליווי מנהלים בראשית דרכם והערכתם

תהליך הליווי וההערכה של מנהלים בראשית דרכם (שנים א'-ב') מבוסס על תפיסת הערכה מעצבת שמטרתה לסייע בשיפור עבודתו הניהולית ובהתפתחותו המקצועית של המנהל. תהליך זה הנו תהליך הנמשך שנתיים (שנה א'-ב' לניהול), כאשר בשנת הניהול הראשונה המיקוד הוא בתמיכה ובסיוע למנהל בתחומים הנדרשים לשיפור. תהליך זה מושלם בתום השנה השלישית בניהול, בתהליך הערכת לקביעות בניהול.

לצורך תהליך זה פותח כלי ייעודי להערכת מנהלים בראשית דרכם. הכלי מבוסס על ארבעת ממדי העל הנמצאים בכלי להערכת מנהלים (2011): עיצוב חזון ותכנון אסטרטגי; שיפור ההוראה, הלמידה והחינוך; הנהגת צוות בית-הספר ופיתוחו המקצועי; ניהול קשרי גומלין עם הקהילה, ובנוסף התייחסות למנהיגות וליכולת הלמידה האישית של המנהל/ת.

דגשים בתהליך הערכת מנהלים בראשית דרכם:

  • התהליך נפתח בשיח עם המנהל שמטרתו תכנון משותף של תהליך ההערכה שיימשך שנתיים.
  • במהלך שתי שנות הליווי הראשונות, תתקיים הערכה באופן הדרגתי על כלל המרכיבים בכלי
  • תהליך הליווי וההערכה יתבסס על שיח מתמשך עם המנהל כולל מפגשי/ביקורי עבודה ממושכים בבית הספר; מפגשים/שיחות עם גורמים אחרים בתוך בית הספר ומחוצה לו; עיון במגוון ראיות בית ספריות ועוד.
  • כחלק מתפיסה של הערכה מעצבת, חשוב כי המנהל יקיים במהלך השנה הערכה עצמית על עבודתו

היחידה להערכת עובדי ההוראה והניהול, במינהל עובדי הוראה, אחראית על הטמעת תהליך ההערכה המעצבת. מידע עדכני בנוגע למפות הממדים ותהליכי ההערכה של עובדי ההוראה השונים ניתן למצוא באתר היחידה

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/03/2022    

עדכוני rss