education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת מורים
 

מפת הממדים להערכת מורים ומורות

החל משנת הלימודים תשע"ח משמשת מפת הממדים כבסיס לתהליך הערכה מעצבת של מורים ומורות, שהינו חלק מהתנאים לקידום בכל הדרגות (הסכם אופק חדש 2016). השינויים בהסכם אופק חדש 2016 הביאו לבחינה מחודשת של הממדים להערכת מורים ולהבנייה של תהליך הערכה מעצבת.

ראמ"ה הובילה את פיתוח מפת הממדים תוך שיתוף פעולה הדוק עם מנהל עובדי הוראה, לשכת המדען הראשי, נציגי המנהלים השונים במשרד החינוך, התייעצויות עם גורמים שונים בשטח (מפקחים, מנהלים, מדריכים, מורים ומורות) ומחקרים שבחנו את תהליכי ההערכה המתקיימים בבתי הספר.

במסגרת פיתוח מפת הממדים נבחנו מחדש ארבעת ממדי-העל ששימשו את הכלי הקודם להערכת מורים (הכלי להערכת מורים 2011) והוחלט להישאר עם אותם ארבעה ממדי-על (בניסוח מעט שונה): מחויבות לתלמידים/תלמידות ולבית הספר; מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו; ניהול ההוראה והחינוך; למידה והתמקצעות לאורך הקריירה. תחת כל ממד-על פורטו שלושה ממדים שכל אחד מהם כולל מגוון מרכיבים. במידת הצורך, ניתן להוסיף תחת כל ממד מרכיב בית ספרי ייחודי שחסר במפה. מפת הממדים משקפת את מורכבות עבודתו של המורה ומאפשרת ליצור שפה משותפת בין כלל הגורמים במשרד החינוך (מפקחים, מנהלים, מורים, מדריכים ואנשי מטה) בכל הנוגע למרכיביה השונים של עבודת ההוראה.

  מפת הממדים להערכת מורים ומורות - בעברית

  מפת הממדים להערכת מורים ומורות - בערבית

בשנת תשע"ט פותח מסמך הכולל תיאורים התנהגותיים לכלל המרכיבים הנכללים במפת הממדים, שיכול לסייע בתהליכי הערכה מעצבת למורים ולמורות.

 תיאורים התנהגותיים למרכיבים במפת הממדים להערכת מורים ומורות

דגשים בתהליך הערכה מעצבת של מורים ומורות:

  • היחידה להערכת עובדי ההוראה והניהול, במינהל עובדי הוראה, אחראית על הטמעת תהליך ההערכה המעצבת.  
  • מנהלי בתי הספר אחראים על תהליך ההערכה. התהליך נפתח בשיח עם המורה שמטרתו תכנון משותף של תהליך ההערכה השנתי, כולל בחירת הממדים להערכה, זירות ההערכה, שותפי ההערכה, לוח זמנים שנתי וצומתי המשוב. מומלץ לשתף את כל חדר המורים בתהליך החדש של ההערכה המעצבת.
  • ניתן לבחור את ממדי ההערכה בהם יוערך כל מורה, בהתאמה למאפייניו, לניסיון הקודם ולתפקידיו (לא נדרשת הערכה בכל הממדים בכלי).
  • ההערכה תתבסס על מגוון זירות וייצוגים המלמדים על עבודת ההוראה על פניה השונות, ומומלץ כי תתבסס על מספר תצפיות בזירות שונות.
  • כחלק מתפיסה של הערכה מעצבת, חשוב כי המורה יקיים במהלך השנה הערכה עצמית בממדים שנבחרו יחד עם מנהל בית הספר, תוך הסתכלות על צורכי התפתחותו המקצועית.
  • סיכום תהליך ההערכה יתועד במערכת מתוקשבת, ויכלול מידע על הממדים שנבחרו להערכה, על הזירות והייצוגים ששימשו בהערכה וכן על המרכיבים בהם המורה מבצע ברמה טובה והמרכיבים בהם המורה נדרש להמשך למידה והתפתחות מקצועית (שניים או יותר).
  •  קישור לערכת עזר לתצפית בשיעור: ביצוע תצפית בשיעור היא חלק ממעגל משוב המתקיים בין המנהל למורה במהלך השנה. מעגל משוב משמעותו קיום תהליך מעגלי הכולל: שיחה מקדימה לתצפית, תצפית בשיעור ושיחת משוב מסכמת. מומלץ לקיים מעגלי משוב אלו בכל תצפית בכיתה או בזירת פעולה בית ספרית אחרת.
  • מומלץ לקיים משוב בסיום תהליך ההערכה על מנת לדון בפערים (אם ישנם) בין הערכות המנהל והמורה וכן על מנת לאפשר למורה ההזדמנות להגיב (בע"פ ו/או בכתב) על ההערכה ולהיות שותף בניסוח יעדים אישיים להמשך התפתחותו המקצועית.

הכלי להערכת מורים 2011

פיתוח מפת הממדים להערכה מעצבת של מורים ומורות התבסס על הכלי להערכת מורים, שפותח במסגרת מודל ההערכה שפעל בין השנים 2011-2016 בבתי הספר יסודיים וחטיבות הביניים. להלן הכלי הישן הכולל תיאורים התנהגותיים בשלוש רמות ביצוע שונות:   

 קישור לכלי להערכת מורים בעברית   

 קישור לכלי להערכת מורים בערבית     

 קישור לכלי להערכת מורים באנגלית

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/12/2019    

עדכוני rss