education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
תיאור תהליכי פיתוח הכלים להערכת עובדי הוראה
 

איך הכל התחיל?

הכלי להערכת מורים ומורות פותח במהלך שנת תש"ע ע"י ראמ"ה, בשיתוף נציגי מטה משרד החינוך ומחוזותיו ואנשי אקדמיה, ולווה בקבוצות מיקוד רבות עם מפקחים, מנהלים ומורים. הכלי מבוסס גם על כלים אחרים הקיימים בארץ ובעולם, ונבנה כך שישקף את המורכבות בעבודתו של המורה, ויאפשר שפה משותפת בין כלל הגורמים במשרד החינוך (מפקחים, מנהלים, מורים, אנשי מטה) בהתייחס לביצועי ההוראה.  

הכלי, שהורכב מארבעה מדדי-על מרכזיים, הוביל להסכמה כלל מערכתית על כך שארבעת מדדים אלו (על מדדי המשנה שלהם) מהווים מענה אחיד ומובנה לשאלה "מהי הוראה טובה"? ממדים אלו היו:

1. תפיסת תפקיד וערכים מקצועיים - מחויבות להצלחה של כל תלמיד, מחויבות לארגון ולמערכת, הזדהות עם התפקיד ואחריות אזרחית וחברתית

2. ידיעת תחום הדעת - הידע בתחום הדעת ובהוראתו, וההתפתחות המקצועית של המורים בתחום זה

3. הפעלת תהליכים לימודיים וחינוכיים בכיתה ומחוצה לה - ניהול השיעור וארגונו, דרכי הראה, למידה והערכה, וסביבה תומכת למידה

4. שותפות בקהילה ממוקדת למידה - צוות בית הספר, הקהילה המקצועית של המורים וההורים.

הכלי פותח כמחוון הכולל תיאורים התנהגותיים לכל מרכיב בכלי, ברמות ביצוע שונות, המבטאות סולם התפתחות מקצועית מרמת ביצוע "בסיס" ועד רמת ביצוע "מצטיין". הערכת המורה נקבעת על פי רמת הביצוע שלו בכל אחד מהמרכיבים המפורטים בכלי.

 קישור לכלי להערכת מורים בעברית   

 קישור לכלי להערכת מורים בערבית     

 קישור לכלי להערכת מורים באנגלית

 

כחלק מהדרכת השטח לשימוש מושכל בכלי להערכת מורים, פותחה ערכת עזר לתצפית בשיעור המדגישה את חשיבותו של תהליך מעגלי הכולל: הנחיות לאיסוף ראיות מגוונות, שיחה מקדימה לתצפית, תצפית בשיעור, שיחת משוב מסכמת ושיח הכולל התייחסות למגוון המידע שנאסף במהלך תהליך ההערכה.

 

עקרונות מרכזיים בתהליך ההערכה של עובדי הוראה:

תהליך ההערכה של עובדי ההוראה מבוסס על מספר עקרונות משותפים:

1. ביסוס שפה מוסכמת ומשותפת לאפיון תפקידם של עובדי ההוראה

2. שיתופם ומעורבותם הפעילה של עובדי ההוראה בתהליך ההערכה

3. שילוב תהליכי הערכה עצמית יסייעו בעיצוב דמותם וזהותם המקצועית של עובדי ההוראה, בשיפור תוצאותיהם והישגיהם הכוללים ובטיפוח תהליכי למידה

4. הערכה מתמשכת וקבועה של צוותי החינוך וההוראה תבסס תרבות ארגונית שבמרכזה נורמות וקודים אתיים מחייבים של כבוד, אמון, הוגנות, דיאלוג רפלקטיבי ושותפות

5. הכרות והבנה מעמיקה של המעריכים והמוערכים את כלי ההערכה, תהליך ההערכה וההבדלים בין רמות הביצוע השונות

6. ממצאי ההערכה ולקחיהם ישמשו לקידום ולשיפור תהליכי ההוראה, הלמידה והחינוך, עיצוב ההתפתחות המקצועית של כלל השותפים בתהליך ההערכה.

 

מתי התחילו להעריך מורים?

ההתנסות הראשונה ביישום תהליך הערכת מורים ובכלי להערכת מורים הייתה בשנת תש"ע, במחקר חלוץ שנערך בשלושת החודשים של סוף שנת הלימודים (מרץ-מאי 2010) בכל המחוזות והמגזרים. 139 מנהלים העריכו 254 מורים. ממחקר מלווה  עלה כי בקרב מנהלים ומורים רווחת תפיסה חיובית מאוד בנוגע לכלי ולתהליך ההערכה המוצע היוצר תשתית טובה לדיאלוג מנהל-מורה, מתוך ראייה רב-ממדית של תפקיד המורה.

בשנים תשע"א ותשע"ב התבצעה הפעלה ניסיונית של הכלי בקרב מרבית בתי הספר (כ-10,000 מורים סך הכול). תהליך הערכה זה הקיף את כלל המורים המועמדים לקביעות בשנים אלו ומדגם מייצג של מורים בדרגות שונות על פני סולם הקידום המקצועי החדש. החל משנת תשע"ג תהליך הערכת מורים הופעל בכלל בתי הספר המשתייכים להסכם "אופק חדש".

לאלו עובדי הוראה פותחו כלים ייעודיים?

ראמ"ה הובילה את פיתוחם של כלים ייעודים לעובדי הוראה שאינם מורים - גננות, יועצות, ועובדי מקצועות הבריאות, כנדרש בהסכם אופק חדש. הפיתוח של כלים אלו התבסס על אותם עקרונות עליהם פותח הכלי להערכת מורים ובשיתוף הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך.

  הכלי להערכת גננות

 הכלי להערכת עובדי הייעוץ החינוכי

  הכלי להערכת עו"ה ממקצועות הבריאות

 

מה עם המורים בחטיבה העליונה?

כחלק מהסכם "עוז לתמורה", הובילה ראמ"ה בשיתוף עם נציגי מטה משרד החינוך ומחוזותיו, את פיתוח הכלי להערכת מורים ופיתוח מודולות להערכת בעלי תפקידים בחטיבה העליונה (הנדרשים להערכה על פי ההסכם).

המודולות להערכת בעלי תפקידים פותחו עבור בעלי התפקידים הנדרשים בהסכם: מחנך כיתה, רכז שכבה, רכז מקצוע, רכז חינוך חברתי, רכז טיולים, רכז התאמות היבחנות ורכז הערכה. המודולות כוללות מספר מצומצם של מרכיבים מרכזיים בעבודת בעל התפקיד ובנויות כמחוונים המתארים את ביצועי בעל התפקיד בכל מרכיב, בשלוש רמות ביצוע.

הערכת המורים בחטיבה העליונה המשתייכים להסכם "עוז לתמורה" נותרה לבחירה והשימוש בכלי הערכה אלו הינו וולונטרי. להלן קישור לכלי ההערכה שפותחו:

  הכלי להערכת מורים בחטיבה העליונה

מודולות להערכת בעלי תפקידים - מחנך כיתה, רכז שכבה, רכז מקצוע

מודולות להערכת בעלי תפקידים - רכז חינוך חברתי, רכז טיולים, רכז התאמות היבחנות, רכז הערכה

 

מה עם מורים מתמחים?

תהליך הערכת מתמחים מתקיים במערכת החינוך בישראל קרוב ל-20 שנה והחל כניסוי מבוקר בשנת הלימודים תשנ"ו, בניהול האגף לכניסה ולהתמחות בהוראה, במינהל עובדי הוראה. תהליך הערכת המתמחים לאורך כל השנים מתבסס על הערכה מעצבת והערכה מסכמת כשני שלבים המשלימים זה את זה.

במהלך השנים תשע"א-תשע"ב פותח כלי חדש להערכת מתמחים המבוסס על אותם מדדי-על של הכלי להערכת מורים. בכלי פותח בועדה משותפת של ראמ"ה ואגף התמחות וכניסה להוראה במנהל הכשרה ופיתוח מקצועי במשרד החינוך.

 הכלי להערכת מתמחים - עברית

 הכלי להערכת מתמחים – ערבית

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/03/2022    

עדכוני rss