education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת עו"ה בחטיבה העליונה
 

 

כחלק מהסכם "עוז לתמורה", הובילה ראמ"ה בשיתוף עם נציגי מטה משרד החינוך ומחוזותיו, את פיתוח הכלי להערכת מורים ופיתוח מודולות להערכת בעלי תפקידים בחטיבה העליונה (הנדרשים להערכה על פי ההסכם).

 

הכלי להערכת מורים מתמקד בארבעה מדדי הצלחה להוראה במיטבה. מדדים אלו משקפים את מורכבות עבודתו של המורה ומאפשרים ליצור שפה משותפת בין כלל הגורמים במשרד החינוך (מפקחים, מנהלים, מורים, מדריכים ואנשי מטה) בכל הנוגע לביצועים המצופים ממורה. הכלי כולל תיאורים התנהגותיים בכל אחד מהמרכיבים בארבעת מדדי-העל, ברמות ביצוע שונות, המבטאות סולם התפתחות מקצועית. במקביל, מבצע כל מוערך הערכה עצמית על בסיס אותם מדדי הצלחה.

 

המודולות להערכת בעלי תפקידים פותחו עבור בעלי התפקידים הנדרשים בהסכם: מחנך כיתה, רכז שכבה, רכז מקצוע, רכז חינוך חברתי, רכז טיולים, רכז התאמות היבחנות ורכז הערכה. המודולות כוללות מספר מצומצם של מרכיבים מרכזיים בעבודת בעל התפקיד ובנויות כמחוונים המתארים את ביצועי בעל התפקיד בכל מרכיב, בשלוש רמות ביצוע.

 

תהליך ההערכה המוצע כולל איסוף מגוון עדויות מבוססות המעידות על ביצועי המוערך. במרכזן של העדויות התומכות בהערכת עבודת המורים עומדות התצפיות, אליהן מתווספות ראיות נוספות המעידות על היבטים שונים בעבודת המורה. תהליך ההערכה מתועד במערכת מתוקשבת ייעודית לכך.

 

פירוט נוסף על תהליך ההערכה, הכשרת המעריכים ותהליך ההטמעה ניתן להפנות ליחידה להערכת עובדי הוראה וניהול במינהל עו"ה: לקישור לחץ כאן

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/08/2017    

עדכוני rss