education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
דוחות הערכה ארצית מדגמית
 

מטרת ההערכה הארצית המדגמית הינה להעמיק בתחום דעת מסוים במערכת החינוך ולספק מידע מקיף אודותיו ברמה המערכתית. ההערכה הארצית המדגמית מתבצעת במחזוריות של אחת לכמה שנים כדי לעקוב אחר המגמות לאורך זמן.

המדגם המשתתף בהערכה הארצית המדגמית הוא מדגם קטן יחסית של בתי ספר (ובתוכם מדגם של תלמידים או כיתות) שנדגמים באופן מייצג תוך התייחסות למשתני הרקע של בתי הספר. עיבוד הנתונים בהערכה הארצית המדגמית והדיווח מתבצעים אך ורק ברמה המערכתית-ארצית ובחתכים לפי קבוצות אוכלוסייה (מגזרים, רקע חברתי-כלכלי וכו') ולא ברמת בית-ספר. 

עברית לתלמידים דוברי ערבית

קישור

סקר ניטור אלימות

קישור

סקר עמדות הורים בבתי ספר 

קישור

סקר עמדות גננות והורים בגנים

קישור

סקר עמדות הורים בבתי ספר לחינוך מיוחד

קישור 

משוב ארצי בגיאוגרפיה

קישור

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/03/2020    

עדכוני rss