education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
דוחות פיתוח של הכלי להערכת תפקוד של תלמידים עם צרכים מיוחדים
 

כחלק מיישום המלצות וועדת דורנר, ראמ"ה התבקשה לפתח כלי המיועד להערכת תפקוד של תלמידים עם צרכים מיוחדים, אשר ישמש ככלי תומך החלטה בתהליך התקצוב של תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחד.

הממדים שנקבעו על ידי צוותי החשיבה במסגרת עבודת המדען הראשי הועברו לראמ"ה לצורך יישום שלב ב' של המלצות ועדת דורנר – שלב פיתוח הכלִים למדידת רמת התפקוד של תלמידי החינוך המיוחד. על מנת להתאים את השאלון לשלבי ההתפתחות השונים, פותחו כלים להערכת תפקוד של תלמידים עם צרכים מיוחדים, המתאימים לטווח גילים ושלבי חינוך מסוימים:  

  • הגיל הרך (גיל 3-4): לדרגות אלו פוצל הכלי לשני שאלונים - שאלון לגיל 3 ושאלון לגיל 4

  • גן חובה (גיל 5): נועד לתלמידים בני 5 עם צרכים מיוחדים הלומדים במסגרות חינוך שונות, בין אם הם לומדים במסגרות של החינוך המיוחד ובין אם הם משולבים בגנים רגילים

  • בי"ס יסודי (כיתות א'–ו'): הכלי כולל שני שאלונים – האחד מיועד להערכת התפקוד של תלמידי כיתות א'-ג' והשני מיועד להערכת התפקוד של תלמידי כיתות ד'-ו'

  • חטיבת ביניים (כיתות ז'-ט')

  • חטיבה עליונה (כיתות י'–י"ב)

השאלונים הוגדרו ככלי תומך החלטה הנוגעת לתקצוב של ילדים אשר ימצאו זכאים לשירותי חינוך מיוחד. כמו כן, הכלים לא נועדו לאבחון ילדים ולא נועדו לשמש אמצעי לקבלת החלטה על עצם הזכאות לשירותי חינוך מיוחד.

הליך הפיתוח

הליך פיתוח הכלים כלל הקמה של צוות פיתוח שבו השתתפו, בין השאר פסיכולוגים, אנשי מקצוע פרה-רפואיים, מומחים מתחום המדידה וההערכה ונציגי אגפים רלבנטיים במשרד החינוך. את צוות הפיתוח ליוותה ועדת היגוי אשר דנה בסוגיות המרכזיות הנוגעות לפיתוח הכלי, סייעה בפרשנות הנתונים האמפיריים שנאספו באמצעות הכלי והנחתה את צוות הפיתוח בכל אחד משלבי הפיתוח. בנוסף, צוות הפיתוח ואנשי ועדת הליווי נעזרו במומחים שונים מהאקדמיה לצורך התייעצות בסוגיות כלליות (הגדרה, הבנת הנושא או הממד) או בסוגיות ייחודיות (לבטים על חשיבות ההיבט המיוצג בהיגד מסוים, מידת ההיקף של הנושא או של הממד, הפרשנות של היגד מסוים, נחיצותו וכו').

במהלך פיתוח השאלונים נערכו מחקרים על מנת לבדוק את התוקף והמהימנות של הכלי. למידע נוסף ראו את דוחות הפיתוח של הכלים.

דוחות הפיתוח

להלן דוחות הפיתוח של הכלים להערכת תפקוד של תלמידים עם צרכים מיוחדים (תאריך פרסום: מאי 2020):

רשימת ההיגדים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/06/2020    

עדכוני rss