education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הכנס השנתי של ראמ"ה 2013
 

 

פרופ' מיכל בלר, מנכ"לית ראמ"ה

ברכות ופתיחה

דברי פרידה                                          

 

סרטון

סרטון

 

 

 

 

על יחסי הגומלין בין מדיניות חינוך ומחקר

פרופ' מיכל בלר, מנכ"לית ראמ“ה

סרטון

מצגת

תקציר

מתדיינת: פרופ' מרים בן פרץ, אוניברסיטת חיפה   

סרטון

 

בראי המבחנים: הוראה בקבוצות לימוד במתמטיקה בחטיבות הביניים

גב' נורית ליפשטט, ראמ"ה

סרטון

מצגת

תקציר

מתדיינת: פרופ' רות בייט-מרום, האוניברסיטה הפתוחה

סרטון

 

 

 

הקשר בין רקע חברתי-כלכלי לבין הישגים: האקלים בבית הספר כמשתנה מפצה וממתן

ד“ר חגית גליקמן, ראמ“ה

סרטון 

מצגת

תקציר

מתדיין: פרופ' רמי בנבנישתי,

אוניברסיטת בר-אילן 

סרטון

 

 

 

הבדלים בין בנים ובנות במבחני הישגים רחבי היקף בישראל

ד"ר יואל רפ, ראמ"ה

סרטון

מצגת

תקציר

 

האם יש "מוח נשי" ומוח גברי"?

פרופ' דפנה יואל, אוניברסיטת תל-אביב

תקציר

 

הערכה לשם למידה (הל"ל): שיטה והלך רוח

פרופ' מנוחה בירנבוים, אוניברסיטת תל-אביב

סרטון 

מצגת

תקציר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/12/2018    

עדכוני rss