education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הכנס השנתי של ראמ"ה 2014 - כנס הוקרה לפרופ' מיכל בלר, המנכ"לית המייסדת של ראמ"ה
 

 

הרב שי פירון, שר החינוך - ברכות                                       סרטון

 

גב' מיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך - ברכות                      סרטון

 

ד"ר חגית גליקמן, מנכ"לית ראמ"ה - דברי פתיחה                סרטון

 

 

החינוך המדעי בישראל: הישגים ומגמות

"בנשימה אחת ? לימודי מדעים...סקרנות וכיף...!"

ד"ר אריאל היימן, מנכ"ל מכון דוידסון לחינוך מדעי

 

 

 

סרטון

 

 

מצגת

 

על הישגי תלמידים בחינוך המדעי

ד"ר חגית גליקמן, מנכ"לית ראמ"ה

 

 

סרטון

 

מצגת

מה בין מדיניות חינוך לבין המחקרים הבינלאומיים ?

פרופ' מיכל בלר

 

 

סרטון

 

מצגת

פיזה, בגרות ומה שביניהם – נתונים ממחקר אורך בתחום המתמטיקה

גב' נורית ליפשטט, ראמ"ה

 

  

סרטון

 

מצגת

מעבר בתי - ספר יסודיים לניהול עצמי: תפיסות ועמדות כלפי התכנית

ד"ר טל רז, ראמ"ה

 

 

סרטון

  

מצגת

הערכת תחום פתרון בעיות במחקר פיזה 2012

ד"ר יואל רפ ומר בועז רוזנבאום, ראמ"ה

 

  

סרטון

  

מצגת

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/12/2018    

עדכוני rss