education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מאמרים ומצגות מכנסים 
 
 
תובנות ממחקרים בינלאומיים: האוריינות כפי שמשתקפת בממצאים נבחרים של TIMSS 2019 & PISA 2018 / ד"ר יוסי מחלוף וג'ורג'ט חלו, יולי 2021, ראמ"ה

זרקור בין-לאומי על החינוך בגיל הרך: תובנות נבחרות ממחקר TALIS בגני הילדים / ד"ר יוסי מחלוף, 10.2.21

יום עיון בנושא הערכה בית ספרית, 2020

הכנס השנתי של ראמ"ה 2018 / 19.6.2018

הכנס השנתי של ראמ"ה 2017 / 16.5.2017

הכנס השנתי של ראמ"ה 2016 / 18.4.2016

  הכנס השנתי של ראמ"ה 2015 / 5.5.2015

  כנס ראמ"ה 2014 - הוקרה לפרופ' מיכל בלר, המנכ"לית המייסדת של ראמ"ה, 8.5.2014

  כנס ראמ"ה 2013 - הצגת מחקרים / 19.3.2013

  כנס ראמ"ה 2012 - הצגת מחקרים, 28.2.2012

   

  תובנות מנתוני מחקרים ארציים ובין-לאומיים - ראמ"ה / 13/3/2018

  תובנות מנתוני מחקרים ארציים ובין-לאומיים - ראמ"ה / 23.3.2017 

   

  לימודי המדעים בישראל: הישגי תלמידים ועמדותיהם כלפי המקצוע - בראי המחקרי הבינלאומיים PISA ו-TIMSS / ד"ר יוסי מחלוף, 20.2.2018

  בסימן שאלה - על תובנות והזדמנויות להוראה בראי המחקרים הבינלאומיים PISA ו-TIMSS / ד"ר יוסי מחלוף, 23.1.2018

    

   שוויון הזדמנויות בחינוך בראי מבחנים ארציים: מבחר נתונים ממחקר אורך בתחומים אנגלית ומתמטיקה / נורית ליפשטט וד"ר חגית גליקמן. כנס מדידה והערכה בשירות הלמידה. מכון ון ליר, דצמבר 2014>>

   הערכה ומדידה בחינוך המתמטי / ד"ר חגית גליקמן, כנס ירושלים השני למחקר בחינוך המתמטי, פברואר 2014 

   Publications in English

   קישור

    

    

    
    
       תאריך עדכון אחרון:  23/02/2023    

   עדכוני rss