education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
תובנות מנתוני מחקרים ארציים ובין-לאומיים - ראמ"ה
כ"ו באדר תשע"ח, 13.3.2018
 

מצגות מהמפגש

 

 בסימן קריאה - הישגי תלמידי ישראל בקריאה של טקסטים מודפסים ובקריאה בסביבה ממוחשבת - ד"ר יוסי מחלוף 

 

 שביעות רצון מנהלים, מורים והורים מבית הספר: שותפות הורים, אווירה בית ספרית וגורמים תלויי תפקיד - ד"ר דנה אביטל

 

 קשרים ומתאמים בין מקצועות המיצ"ב - גב' נורית ליפשטט 

 

 ... אז מה אתה עושה אחרי בית הספר? אפיון פעילויות פנאי של תלמידים בישראל - ד"ר טל רז

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/12/2018    

עדכוני rss