education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
יום עיון - לקט ממצאים ממחקרי ראמ"ה
 

יום שלישי, ה' באדר תשע"ב, 28.2.2012, בין השעות 08:30-16:00

מכון מופ"ת, רח' שושנה פרסיץ 15, קרית חינוך, אולם אודיטוריום ראשי, תל-אביב

 

08:30-09:00

התכנסות 

09:00-09:30

דברי פתיחה : פרופ' מיכל בלר, מנכ“לית ראמ“ה

09:30-10:10

הערכת רפורמת אופק חדש: ארבע השנים הראשונות ליישומה - ד"ר טל רז, ראמ“ה

10:10-10:30

מתדיינת: פרופ' (אמריטוס) מרים בן פרץ, אוניברסיטת חיפה

10:30-10:40

שאלות ותשובות

10:40-11:20

על התנהלות שיעורים: נתונים ראשונים מתוך תצפיות מובנות שנערכו בשיעורי שפה ומדעים בבית הספר היסודי - מר דוד רטנר, ראמ“ה 

11:20-11:40

מתדיינת: פרופ' ענת זוהר, האוניברסיטה העברית בירושלים

11:40-11:50

שאלות ותשובות

11:50-12:10

הפסקה

12:10-12:40

הקשר בין חינוך קדם-יסודי ובין הישגים במחקר פיזה 2009 - ד“ר יואל רפ וד“ר עמיחי רגבי, ראמ“ה

12:40-13:00

מתדיין: פרופ' אבי שגיא, אוניברסיטת חיפה 

13:00-13:10

שאלות ותשובות

13:10-13:40

הפסקה

13:40-14:20

תלמידים עולים יוצאי אתיופיה ותלמידים עולים מחבר העמים במערכת החינוך: תמונת מצב מתוך נתוני המיצ"ב -

ד"ר עמיחי רגבי ומר נתנאל גולדשמידט, ראמ“ה

14:20-14:40

מתדיינת: פרופ' (אמריטוס) תמר הורוביץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

14:40-14:50

שאלות ותשובות

14:50-15:30

הערכת מסעות הנוער לפולין 2009 - ד"ר חגית גליקמן, ראמ“ה

15:30-15:50

מתדיינת: ד“ר יעל ברנהולץ, משרד החינוך

15:50-16:00

שאלות ותשובות             

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/12/2018    

עדכוני rss