education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחנים באנגלית לכיתה ח' לדוברי ערבית
 
 

שימו לב! המיצביות מותאמות לנוסח א' של המבחן. ניתן למצוא אותן בערכות המבחן.

מקור שנה ונוסח המבחן

עיתוי מתאים להעברה

ערכת-מבחן: כל הנדרש

להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן

מיצ"ב תשע"ט

נוסח א' וב'

שליש אחרון

כיתה ח'

ערכת מבחן

מיצ"ב תשע"ח

נוסח א' וב'

שליש אחרון

כיתה ח'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ז

נוסח א' וב'

שליש אחרון

כיתה ח'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ו - א'

שליש אחרון

כיתה ח'

ערכת המבחן   

מיצ"ב תשע"ו - ב'

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן PDF

WORD מבחן

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2 

 

 

מחוון

מיצ"ב תשע"ה א'

שליש אחרון

כיתה ח'

 

ערכת המבחן     

 

מיצ"ב תשע"ה  ב'

שליש אחרון

כיתה ח'

 

 

מפרט 

 

 

מבחן PDF

מבחן WORD

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

 

 

מחוון

 

מיצ"ב  תשע"ד טור א'

 

שליש אחרון

כיתה ח

מפרט

 

מבחן PDF

מבחן WORD

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

 

מיצ"ב  תשע"ד טור ב '

 

שליש אחרון

כיתה ח

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

 

מיצ"ב  תשע"ג-א'

 

שליש אחרון

כיתה ח

ערכת המבחן

 

מיצ"ב  תשע"ג-ב'

 

שליש אחרון

כיתה ח

מפרט

 

מבחן PDF

WORD מבחן

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

תמליל

מחוון

 

מיצ"ב  תשע"ב-א'

 

שליש אחרון

כיתה ח

ערכת המבחן

 

מיצ"ב  תשע"ב-ב'

 

שליש אחרון

כיתה ח

מפרט

 

מבחן PDF

WORD מבחן

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע      תמליל

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב  תשע"א-א'

שליש אחרון כיתה ח

ערכת המבחן

מיצ"ב  תשע"א-ב'

שליש אחרון כיתה ח

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת הנשמע:

קובץ שמע   תמליל

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב  תש"ע-א'

שליש אחרון

כיתה ח

ערכת המבחן

מיצ"ב  תש"ע-ב'

שליש אחרון

כיתה ח

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת הנשמע:

קובץ שמע   תמליל 

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב  תשס"ט-א'

שליש אחרון

כיתה ח

ערכת המבחן

מיצ"ב  תשס"ט-ב'

שליש אחרון

כיתה ח

מפרט

מבחן PDF

מבחןWORD  

פרק הבנת הנשמע:

קובץ שמע   תמליל

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב  תשס"ח-א'

שליש אחרון

כיתה ח

ערכת-המבחן

מיצ"ב  תשס"ח-ב'

שליש אחרון

כיתה ח

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת הנשמע:

קובץ שמע  

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב  תשס"ז-א'

שליש אחרון

כיתה ח

ערכת-המבחן

מיצ"ב  תשס"ז-ב'

שליש אחרון

כיתה ח

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת הנשמע:

קובץ שמע   תמליל

מחוון

מיצ"ב תשס"ו -א'

שליש ראשון

כיתה ח

מפרט

מבחן

פרק הבנת הנשמע:
קובץ שמע     תמליל

מחוון

מיצ"ב תשס"ו -ב'

שליש ראשון

כיתה ח

מפרט

מבחן

פרק הבנת הנשמע:
 
קובץ שמע     תמליל

 מחוון

מיצ"ב תשס"ה-א'

שליש ראשון

כיתה ח

מפרט

מבחן

פרק הבנת הנשמע:
 
קובץ שמע   תמליל

 מחוון

 

מיצ"ב תשס"ה-ב'

שליש ראשון

כיתה ח

מפרט

מבחן

פרק הבנת הנשמע:
 
קובץ שמע    תמליל

 מחוון   

מיצ"ב תשס"ד

שליש ראשון 

כיתה ח'

מפרט

מבחן

מחוון

מיצ"ב תשס"ג-א'

שליש אחרון 

כיתה ח'

 

מבחן

מחוון

מיצ"ב תשס"ג-ב'

שליש אחרון

כיתה ח'

 

מבחן

מחוון

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/08/2020    

עדכוני rss