education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחנים באנגלית לכיתה ה'
 
 

לדוברי עברית

שימו לב! המיצביות מותאמות לנוסח א' של המבחן. ניתן למצוא אותן בערכות המבחן.

מקור שנה ונוסח המבחן

עיתוי מתאים להעברה

ערכת-מבחן: כל הנדרש

להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן

מיצ"ב תשע"ט- נוסח א' וב'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת מבחן

מיצ"ב תשע"ט –נוסח חרדי

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת מבחן

מיצ"ב תשע"ח- נוסח א' וב'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ח –נוסח חרדי

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ז – נוסח א' וב'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ז –נוסח חרדי

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ו - א'

שליש אחרון

כיתה ה'

 

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ו - ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

מחוון

מיצ"ב תשע"ו חרדים

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

 

מבחןWORD

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון חישוב ציונים
המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

 

מיצ"ב תשע"ה - א'

שליש אחרון

כיתה ה'

 

ערכת המבחן     

מיצ"ב תשע"ה - ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

 

 

מפרט 

 

 

מבחן PDF

מבחן WORD

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

 

 

מחוון

מיצ"ב תשע"ד טור א'

שליש אחרון

כיתה ה'

 

 

מפרט 

 

 

מבחן PDF

מבחן WORD

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

 

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

מיצ"ב תשע"ד טור ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

 

 

מפרט 

 

 

מבחן PDF

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

 

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית 

 

מיצ"ב תשע"ד חרדים

שליש אחרון

כיתה ה'

 

מפרט 

 

 

 

מבחן PDF

מבחן WORD

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

מיצ"ב תשע"ג – א'

שליש אחרון

כיתה ה'

 

ערכת המבחן    

מיצ"ב תשע"ג – ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

 

מפרט

 

 

 

 

 מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2     

תמליל

 מחוון

מיצ"ב תשע"ב – א'

שליש אחרון

כיתה ה'

 ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ב – ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

 מפרט

 

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע      תמליל

 מחוון

רמות קושי

מיצ"ב תשע"א – א'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"א – ב'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

 

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע      תמליל

מחוון

רמות קושי  

מיצ"ב תש"ע – א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחןשימו לב! המיצביות מותאמות לנוסח א' של המבחן. ניתן למצוא אותן בערכות המבחן 

מיצ"ב תש"ע – ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

 

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע     תמליל

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב תשס"ט – א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשס"ט – ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע     תמליל

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב  תשס"ח -א'

שליש אחרון

כיתה ה'

 ערכת המבחן

מיצ"ב  תשס"ז -א'

שליש אחרון

כיתה ה'

 ערכת-המבחן

מיצ"ב תשס"ו - א'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

פרק הבנת נשמע:  
קובץ שמע       תמליל

מחוון

% משיבים

מיצ"ב תשס"ו -ב'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

פרק הבנת נשמע:
קובץ שמע       תמליל

מחוון

% משיבים

מיצ"ב תשס"ה -א'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע       תמליל

מחוון

מיצ"ב תשס"ה -ב'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

פרק הבנת נשמע:
קובץ שמע      תמליל

מחוון

מיצ"ב תשס"ד

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

תמליל

מחוון

מיצ"ב תשס"ג -א'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

 

תמליל

מחוון

מיצ"ב תשס"ג -ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

מיצ"ב תשס"ב

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

תמליל

מחוון

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/06/2019    

עדכוני rss