education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחנים באנגלית לכיתה ה' 
 

  

דוברי ערבית

שימו לב! המיצביות מותאמות לנוסח א' של המבחן. ניתן למצוא אותן בערכות המבחן.

 

מקור שנה ונוסח המבחן

עיתוי מתאים להעברה

ערכת-מבחן:

כל הנדרש להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן

מיצ"ב תשע"ט  - נוסח א' וב'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת מבחן

מיצ"ב תשע"ח  - נוסח א' וב'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת מבחן

מיצ"ב תשע"ז  - נוסח א' וב'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ו  - א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ו – ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

 

 

מפרט 

 

מבחן PDF

מבחןWORD

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

 

 

מחוון

מיצ"ב תשע"ה  - א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ה – ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

 

 

מפרט

 

 

מבחן PDF

מבחן WORD

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

 

 

מחוון

מיצ"ב תשע"ד-א'

שליש אחרון

כיתה ה

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

 

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

מיצ"ב תשע"ד-ב'

שליש אחרון

כיתה ה

מפרט

מבחן PDF

 

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

 

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

מיצ"ב תשע"ג-א'

שליש אחרון כיתה ה

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ג-ב'

שליש אחרון כיתה ה

מפרט

 

מבחן PDF

 WORD מבחן

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2      תמליל

 מחוון

מיצ"ב תשע"ב-א'

שליש אחרון כיתה ה

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ב -ב'

שליש אחרון כיתה ה

מפרט

 

מבחן PDF

 WORD מבחן

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע      תמליל

 מחוון

רמות קושי

 

מיצ"ב תשע"א-א'

שליש אחרון

כיתה ה

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"א-ב'

שליש אחרון

כיתה ה

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת הנשמע:

קובץ שמע    תמליל

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב תש"ע-א'

שליש אחרון כיתה ה

ערכת המבחן

מיצ"ב תש"ע-ב'

שליש אחרון כיתה ה

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת הנשמע:

קובץ שמע      תמליל

מחוון

רמות קושי 

 

 

 

 

 

 

מיצ"ב תשס"ט-א'

שליש אחרון כיתה ה

ערכת המבחן

מיצ"ב תשס"ט-ב'

שליש אחרון כיתה ה

מפרט

 

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת הנשמע:

קובץ שמע      תמליל

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב

תשס"ח-א'

שליש אחרון כיתה ה

ערכת-המבחן

מיצ"ב 

תשס"ז-א'

שליש אחרון כיתה ה

ערכת-המבחן

מיצ"ב תשס"ו-א'

שליש ראשון כיתה ה

מפרט

מבחן

פרק הבנת הנשמע:

קובץ שמע    תמליל

מחוון

מיצ"ב תשס"ו-ב'

שליש ראשון כיתה ה

מפרט

מבחן

פרק הבנת הנשמע:

קובץ שמע     תמליל

מחוון

מיצ"ב תשס"ה-א'

שליש ראשון כיתה ה

מפרט

מבחן

פרק הבנת הנשמע:

קובץ שמע     תמליל

מחוון

מיצ"ב תשס"ה-ב'

שליש ראשון כיתה ה

מפרט

מבחן

פרק הבנת הנשמע:
קובץ שמע     תמליל

מחוון

מיצ"ב תשס"ד

שליש ראשון כיתה ה

מפרט

מבחן

מחוון

מיצ"ב תשס"ג -א'

שליש אחרון כיתה ה

מפרט

מבחן

מחוון

מיצ"ב תשס"ג -ב'

שליש אחרון כיתה ה

מפרט

מבחן

מחוון

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/06/2019    

עדכוני rss