education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחנים במדע וטכנולוגיה לכיתה ה'
 

לדוברי ערבית

שימו לב! המיצביות מותאמות לנוסח א' של המבחן. ניתן למצוא אותן בערכות המבחן 

 

מקור שנה ונוסח המבחן

עיתוי מתאים להעברה

ערכת-מבחן: כל הנדרש

להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן

מיצ"ב תשע"ד טור א'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

 

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

 

 

מיצ"ב תשע"ד טור ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

 

מפרט

מבחן PDF

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

 

 

מיצ"ב תשע"ג -א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ג -ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

מיצ"ב תשע"ב -א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ב -ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 רמות קושי

מיצ"ב תשע"א -א'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"א -ב'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחןPDF

מבחן WORD

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב תש"ע -א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תש"ע -ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב תשס"ט -א'

שליש אחרון

כיתה ה'

 ערכת-המבחן

מיצ"ב תשס"ט -ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחןPDF

מבחן WORD

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב תשס"ח -א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת-המבחן

מיצ"ב תשס"ז -א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת-המבחן

מיצ"ב תשס"ו - א'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ו -ב'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ה -א'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ה -ב'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ד -א'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ד -ב'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ג -א'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ג -ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ב

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/01/2018    

עדכוני rss