education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחנים במדע וטכנולוגיה לכיתה ח'
 
 

 

שימו לב! המיצביות מותאמות לנוסח א' של המבחן. ניתן למצוא אותן בערכות המבחן.
 

מקור שנה ונוסח המבחן

עיתוי מתאים להעברה

ערכת-מבחן: כל הנדרש
להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן

 

מיצב תשע"ט

שליש אחרון כיתה ח'

ערכת מבחן

 

מיצב תשע"ח

שליש אחרון כיתה ח'

ערכת המבחן

 

מיצב תשע"ז

שליש אחרון כיתה ח'

ערכת המבחן

 

מיצב תשע"ו א'

 

שליש אחרון כיתה ח'

ערכת המבחן

 

מיצב תשע"ו ב'

שליש אחרון כיתה ח'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

 

מיצב תשע"ה א'

 

שליש אחרון כיתה ח'

ערכת המבחן

 

מיצב תשע"ה ב'

שליש אחרון כיתה ח'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

 

מיצ"ב תשע"ד טור א'

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

 

 

מיצ"ב תשע"ד טור ב'

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

 

 

מיצ"ב תשע"ג -א'

שליש אחרון

כיתה ח'

ערכת המבחן

 

מיצ"ב תשע"ג -ב'

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

 

מיצ"ב תשע"ב -א'

שליש אחרון

כיתה ח'

ערכת המבחן

 

מיצ"ב תשע"ב -ב'

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

רמות קושי

 

מיצ"ב תשע"א -א'

שליש אחרון כיתה ח'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"א -ב'

שליש אחרון כיתה ח'

מפרטדוברי עברית

מבחן PDF

 WORD מבחן  

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב תש"ע -א'

שליש אחרון

כיתה ח'

ערכת המבחן

 

מיצ"ב תש"ע -ב'

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

רמות קושי

 

מיצ"ב תשס"ט -א'

שליש אחרון

כיתה ח'

ערכת-המבחן

 

מיצ"ב תשס"ט -ב'

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

רמות קושי

 

מיצ"ב תשס"ח- א'

שליש אחרון

כיתה ח'

ערכת-המבחן

 

מיצ"ב תשס"ז - א'

שליש אחרון

כיתה ח'

ערכת-המבחן

 

מיצ"ב תשס"ו - א'

שליש ראשון

כיתה ח'

מפרט

מבחן

מחוון

% משיבים

 

מיצ"ב תשס"ו - ב'

שליש ראשון

כיתה ח'

מפרט

מבחן

מחוון

% משיבים

 

מיצ"ב תשס"ה - א'

שליש ראשון

כיתה ח'

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

מיצ"ב תשס"ה - ב'

שליש ראשון

כיתה ח'

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

מיצ"ב תשס"ד - א'

שליש ראשון

כיתה ח'

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

מיצ"ב תשס"ד - ב'

שליש ראשון

כיתה ח'

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

מיצ"ב תשס"ג - א'

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

מיצ"ב תשס"ג - ב'

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

מיצ"ב תשס"ב

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/08/2020    

עדכוני rss