education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
ערכת מבחן (נוסח א') - מדעים לכיתות ח'  -  תשע"ה
עיתוי מתאים להעברה : שליש אחרון של כיתה ה'
 

 

 

 דוברי ערבית

 

 

1.  היערכות לקראת המבחן, העברתו בכיתה ובדיקת מחברות המבחן

 

 

  • מיפוי המבחן 

 

 

 

 

2. ניתוח תוצאות המבחן באמצעות כלים לחישוב ומיפוי ציוני המיצ"ב הפנימי

בתי הספר מוזמנים לבחור באחד מכלֵי העזר הבאים לניתוח תוצאות המבחנים:

 

3.  נתונים ארציים המבוססים על התוצאות הארציות במיצ"ב החיצוני

 הערה: חשוב לזכור כי ההשוואה בין ציוני בית הספר לציוני קבוצות ההשוואה (נורמות) צריכה

            להיעשות בזהירות רבה, לאור ההבדלים באופן העברת מבחן פנימי והמיצ"ב החיצוני.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/01/2016    

עדכוני rss