education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחנים במתמטיקה לכיתה ד'
 

לדוברי ערבית

 

מקור שנה ונוסח המבחן

עיתוי מתאים להעברה

ערכת-מבחן: כל הנדרש

להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן

החומש  תשס"ח

שליש ראשון כיתה ד'

ערכת-המבחן

החומש  תשס"ז

שליש ראשון כיתה ד'

מפרט

מבחן

מחוון

 

החומש תשס"ו - א'

שליש ראשון כיתה ד'

מפרט

מבחן

מחוון

 

החומש תשס"ו -ב'

שליש ראשון כיתה ד'

מפרט

מבחן

מחוון

 

החומש תשס"ה -א'

שליש ראשון כיתה ד'

מפרט

מבחן

מחוון

 

החומש תשס"ה -ב'

שליש ראשון כיתה ד'

מפרט

מבחן

מחוון

 

החומש תשס"ד

שליש ראשון כיתה ד'

מפרט

מבחן

מחוון

 

החומש תשס"ג

שליש אחרון כיתה ד'

מפרט

מבחן

מחוון

 

החומש תשס"ב

שליש אחרון כיתה ד'

מפרט

מבחן

מחוון

  

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/07/2008    

עדכוני rss