education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
ערכת מבחן - מתמטיקה לכיתה ה'  -  התשס"ז  - נוסח א'
עיתוי מתאים להעברה:  שליש אחרון של כיתה ה'
 

לדוברי ערבית

1.  היערכות לקראת הבחינה, העברתה בכיתה ובדיקת מחברות הבחינה

מפרט 

מבחן    

מבחן   

מדריך למורה  

   תוכן המדריך למורה:

תיאור המבחן והיערכות לקראת העברתו, לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים,

הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה, בדיקת המבחנים וחישוב הציונים,

המחוון, דף ריכוז ציונים לתלמיד ודף מיפוי כיתתי

 
 

2. ניתוח תוצאות המבחנים באמצעות כלים לחישוב ומיפוי ציוני המיצ"ב הפנימי

עומדים לרשות בתי הספר מספר כלֵי עזר לניתוח תוצאות המבחנים:

 

הערות כלליות:

  •  מיצביות וכלי המנב"ס מיועדים למקרים בהם הועבר המבחן בשלמותו.
  • על מנת לקבל תמונת מצב בית ספרית של תוצאות המיצ"ב הפנימי, יש להנחות את כלל מורי בית הספר להשתמש בכלי  בית-ספרי אחיד לניתוח כל תוצאות המיצ"ב הפנימי (מנב"ס או מיצבית).
 
 

3.  נתונים ארציים המבוססים על התוצאות הארציות במיצ"ב החיצוני

נתוני קבוצות השוואה ארציות      -  הסבר והנחיות 

 

מידע פדגוגי 

הערה:

  • חשוב לזכור כי ההשוואה בין ציוני בית הספר לציוני קבוצות ההשוואה (נורמות) צריכה להיעשות בזהירות רבה, לאור ההבדלים באופן העברת מבחן פנימי והמיצ"ב החיצוני.
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/06/2011    

עדכוני rss