education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מתמטיקה לכיתה ה'
 

דוברי ערבית

שימו לב! המיצביות מותאמות לנוסח א' של המבחן. ניתן למצוא אותן בערכות המבחן.

מקור שנה ונוסח המבחן

 עיתוי מתאים להעברה

ערכת-מבחן: כל הנדרש

להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן

מיצ"ב תשע"ט

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת מבחן

מיצ"ב תשע"ח

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת מבחן

מיצ"ב תשע"ז

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת מבחן

מיצ"ב תשע"ו א'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת המבחן 

מיצ"ב תשע"ו ב'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

מיצ"ב תשע"ה א'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ה ב'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

מיצ"ב תשע"ד טור א'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

 

מיצ"ב תשע"ד טור ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

 

מיצ"ב תשע"ג - א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ג - ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן  WORD

מחוון

 

מיצ"ב תשע"ב - א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ב - ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן  WORD

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב תשע"א - ב'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"א - א'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב תש"ע - א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תש"ע - ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב תשס"ט - א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת-המבחן

מיצ"ב תשס"ט - ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחןWORD  

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב/החומש  תשס"ח - א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת-המבחן

מיצ"ב/החומש  תשס"ז - א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת-המבחן

 

מיצ"ב/החומש תשס"ו - א'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט 

מבחן 

מחוון

מידע פדגוגי

מיצ"ב/החומש תשס"ו - ב'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט 

מבחן 

מחוון

מידע פדגוגי

מיצ"ב/החומש תשס"ה - א'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט 

מבחן 

מחוון 

 

מיצ"ב/החומש תשס"ה - ב'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט 

מבחן 

מחוון 

 

מיצ"ב/החומש תשס"ד - א'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט 

מבחן 

מחוון

 

מיצ"ב/החומש תשס"ד - ב'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט 

מבחן 

מחוון

 

מיצ"ב/החומש תשס"ג - א

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן 

מחוון

 

מיצ"ב/החומש תשס"ג - ב

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט 

מבחן 

מחוון

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/06/2019    

עדכוני rss