education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
ערכת מבחן - מתמטיקה לכיתה ח'  -  התשס"ז  - נוסח א'
עיתוי מתאים להעברה:  שליש אחרון של כיתה ח'
 

לדוברי עברית

1.  היערכות לקראת הבחינה, העברתה בכיתה ובדיקת מחברות הבחינה

מפרט 

מבחן    

מבחן  

מדריך למורה  

   תוכן המדריך למורה :

תיאור המבחן והיערכות לקראת העברתו, לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים,

הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה, בדיקת המבחנים וחישוב הציונים,

המחוון, דף ריכוז ציונים לתלמיד ודף מיפוי כיתתי

 
 

2. ניתוח תוצאות המבחנים באמצעות כלים לחישוב ומיפוי ציוני המיצ"ב הפנימי

עומדים לרשות בתי הספר מספר כלֵי עזר לניתוח תוצאות המבחנים:

 

הערות כלליות:

  •  מיצביות וכלי המנב"ס מיועדים למקרים בהם הועבר המבחן בשלמותו.
  • על מנת לקבל תמונת מצב בית ספרית של תוצאות המיצ"ב הפנימי, יש להנחות את כלל מורי בית הספר להשתמש בכלי  בית-ספרי אחיד לניתוח כל תוצאות המיצ"ב הפנימי (מנב"ס או מיצבית).
 
 

3.  נתונים ארציים המבוססים על התוצאות הארציות במיצ"ב החיצוני

      

 

הערה:

  • עקב שביתת ארגון המורים בסוף שנת הלימודים התשס"ז, לא נבחנו במיצ"ב רבים מתלמידים בתי הספר שמוריהם משתייכים לארגון זה.  לפיכך נתונים ארציים אינם מייצגים נאמנה את רמת ההישגים של כלל התלמידים ולכן לא יוצגו.
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/06/2011    

עדכוני rss