education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחנים במתמטיקה לכיתה ח'
 

לדוברי עברית

שימו לב! המיצביות מותאמות לנוסח א' של המבחן. ניתן למצוא אותן בערכות המבחן.

מקור שנה ונוסח המבחן

עיתוי מתאים להעברה

ערכת-מבחן: כל הנדרש

להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן

 

מיצ"ב תשע"ט

שליש אחרון כיתה ח'

ערכת מבחן

 

מיצ"ב תשע"ח

שליש אחרון כיתה ח'

ערכת מבחן

 

מיצ"ב תשע"ז

שליש אחרון כיתה ח'

ערכת מבחן

 

מיצ"ב תשע"ו  א'

שליש אחרון כיתה ח'

ערכת המבחן

 

מיצ"ב תשע"ו ב'

שליש אחרון כיתה ח'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

 

מיצ"ב תשע"ה א'

שליש אחרון כיתה ח'

ערכת המבחן

 

מיצ"ב תשע"ה ב'

שליש אחרון כיתה ח'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

 

מיצ"ב תשע"ד טור א'

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

 

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

שימו לב! המיצביות מותאמות לנוסח א' של המבחן. ניתן למצוא אותן בערכות המבחן 

 

 

מיצ"ב תשע"ד טור ב'

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

 

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

 

 

מיצ"ב תשע"ד חרדים

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

 

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית  

 

 

מיצ"ב תשע"ג-א'

שליש אחרון

כיתה ח'

ערכת המבחן

 

מיצ"ב תשע"ג-ב'

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD 

מחוון

 

 

מיצ"ב תשע"ב-א'

שליש אחרון

כיתה ח'

ערכת המבחן

 

מיצ"ב תשע"ב-ב'

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD 

מחוון 

רמות קושי 

 

 

 

מיצ"ב תשע"א-א'

שליש אחרון כיתה  ח'

ערכת המבחן

 

מיצ"ב תשע"א-ב'

שליש אחרון כיתה  ח'

מפרטשימו לב! המצביות מותאמות לנוסח א' של המבחן. ניתן למצוא אותן בערכות המבחן

מבחןPDF

מבחןWORD  

מחוון

 רמות קושי

 

מיצ"ב תש"ע-א'

שליש אחרון

כיתה ח'

ערכת המבחן

 

מיצ"ב תש"ע-ב'

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

רמות קושי

 

מיצ"ב תשס"ט-א'

שליש אחרון

כיתה ח'

ערכת-המבחן

 

מיצ"ב תשס"ט-ב'

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחןPDF

מבחןWORD

מחוון

רמות קושי

 

מיצ"ב תשס"ח-א'

שליש אחרון

כיתה ח'

ערכת-המבחן

 

מיצ"ב תשס"ז-א'

שליש אחרון

כיתה ח'

ערכת-המבחן

 

מיצ"ב תשס"ו - א'

שליש ראשון

כיתה ח'

מפרט

מבחן

מחוון

% משיבים

 

מיצ"ב תשס"ו -ב'

שליש ראשון

כיתה ח'

מפרט

מבחן

מחוון

% משיבים

 

מיצ"ב תשס"ה -א'

שליש ראשון

כיתה ח'

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

מיצ"ב תשס"ה -ב'

שליש ראשון

כיתה ח'

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

מיצ"ב תשס"ד-א'

שליש ראשון

כיתה ח'

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

מיצ"ב תשס"ד-ב'

שליש ראשון

כיתה ח'

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

מיצ"ב תשס"ג

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

מיצ"ב תשס"ג

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

מיצ"ב תשס"ב

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/06/2019    

עדכוני rss