education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
חמ"ד - תורה (ספר דברים) לכיתה ו'
 

 

 

שנת המבחן 

תורה (ספר דברים) לכיתה ו' 

 

 ערכת-מבחן: כל הנדרש להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן

תשפ"ב

 מפרט

 מבחן חלק א'

 מבחן חלק א'

 מבחן חלקים ב' וג'

 מבחן חלקים ב' וג'

 שאלון לתלמיד

 שאלון לתלמיד

 מחוון

 מחוון

 כלי עזר לחישוב הציונים

 

תשע"ט

 

מפרט

מבחן חלק א'

מבחן חלקים ב' ג'

מחוון

כלי עזר לחישוב הציונים

 

 

תשע"ח

 

 

מפרט 

מבחן חלק א'

מבחן חלקים ב', ג'

מחוון

כלי עזר לחישוב הציונים

 

תשע"ז

 

מפרט

מבחן חלק א'

מבחן חלקים ב', ג'

מחוון

כלי עזר לחישוב הציונים

 

תשע"ו

 

מפרט

מבחן חלק א'    

מבחן חלקים ב', ג'

מחוון 

כלי עזר לחישוב הציונים

 

 

תשע"ה

 

מפרט

מבחן חלק א'    

מבחן חלקים ב', ג'

מחוון 

כלי עזר לחישוב הציונים

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/04/2022    

עדכוני rss