education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
חמ"ד - תורה (ספר דברים) לכיתה ו'
 

הערה: עקב השיבוש בשגרת ההוראה בשל משבר הקורונה, מבחני החמ"ד לא הועברו בשנה"ל תש"ף בבתי הספר ולא יועברו בשנה"ל תשפ"א.

 

שנת המבחן 

תורה (ספר דברים) לכיתה ו' 

 

 ערכת-מבחן: כל הנדרש להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן

תש"ף 

מפרט

תשע"ט

 מפרט

מבחן חלק א'

מבחן חלקים ב' ג'

מחוון

כלי עזר לחישוב הציונים

 

 

תשע"ח

 

מפרט 

מבחן חלק א'

מבחן חלקים ב', ג'

מחוון

כלי עזר לחישוב הציונים

 

תשע"ז

מפרט

מבחן חלק א'

מבחן חלקים ב', ג'

מחוון

כלי עזר לחישוב הציונים

 

תשע"ו

 

מפרט

מבחן חלק א'    

מבחן חלקים ב', ג'

מחוון 

כלי עזר לחישוב הציונים

 

 

תשע"ה

 

מפרט

מבחן חלק א'    

מבחן חלקים ב', ג'

מחוון 

כלי עזר לחישוב הציונים

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/01/2021    

עדכוני rss