education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
חמ"ד - תושב"ע לכיתה ו'
 
 

מקור שנה ונוסח המבחן

 עיתוי מתאים להעברה

ערכת-מבחן: כל הנדרש

להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן

תשפ"ב

שליש שני כיתה ו'

 

 

 מפרט

 מבחן

 מבחן

 מחוון

 מחוון

 כלי עזר לחישוב ציונים

 

תשע"ט

 

שליש שני כיתה ו'

 

 

 

מפרט 

מבחן

מחוון  

כלי עזר לחישוב הציונים

 

תשע"ח

שליש ראשון כיתה ו'

 

 

מפרט

מבחן

מחוון

כלי עזר לחישוב הציונים

 

תשע"ז

שליש ראשון כיתה ו'

מפרט

מבחן 

מחוון

כלי עזר לחישוב הציונים

 

תשע"ו

שליש ראשון כיתה ו'

 

מפרט

מבחן    

מחוון    

כלי עזר לחישוב הציונים

 

תשע"ה

שליש ראשון כיתה ו'

 

מפרט

מבחן    

מחוון    

כלי עזר לחישוב הציונים

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/04/2022    

עדכוני rss