education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
חמ"ד - ספר תושב"ע לכיתה ו'
 

מקור שנה ונוסח המבחן

 עיתוי מתאים להעברה

ערכת-מבחן: כל הנדרש

להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן

מבחני החמ"ד תש"ף

שליש שני כיתה ו'

 

מפרט

מבחני החמ"ד תשע"ט

 

שליש שני כיתה ו'

 

 

 

 מפרט 

מבחן

מחוון  

כלי עזר לחישוב הציונים

 

מבחני החמ"ד תשע"ח

שליש ראשון כיתה ו'

 

 

מפרט

מבחן

 מחוון

כלי עזר לחישוב הציונים

 

מבחני החמ"ד תשע"ז

שליש ראשון כיתה ו'

מפרט

מבחן 

מחוון

כלי עזר לחישוב הציונים

 

מבחני החמ"ד תשע"ו

שליש ראשון כיתה ו'

 

מפרט

מבחן    

מחוון    

כלי עזר לחישוב הציונים

 

מבחני החמ"ד תשע"ה

שליש ראשון כיתה ו'

 

מפרט

מבחן    

מחוון    

כלי עזר לחישוב הציונים

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/11/2019    

עדכוני rss