education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
ערכת מבחן (נוסח א') - שפת אם עברית לכיתות ה'  -  תשע"ב
עיתוי מתאים להעברה: שליש אחרון של כיתה ה'
 
 

1.  היערכות לקראת המבחן, העברתו בכיתה ובדיקת מחברות המבחן

 

   תוכן הערכה למורה ולצוות הבית-ספרי:

           פרק א':  תיאור המבחן:  מפרט ומיפוי המבחן
           פרק ב':  הנחיות להעברת המבחן:  היערכות להעברת המבחן, תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
                         והנחיות כלליות להעברה
           פרק ג':  הנחיות לבדיקת המבחן:  המחוון, ההנחיות לבדיקת המבחן
                        והשוואה לנתוני קבוצות ההשוואה (נורמות ארציות)
                        דף ריכוז ציונים לתלמיד – דוגמא
                        דף ריכוז ציונים לתלמיד לחישוב ידני
                        מיפוי כיתתי

 

 
 

2. ניתוח תוצאות המבחן באמצעות כלים לחישוב ומיפוי ציוני המיצ"ב הפנימי

הערות כלליות:

  • לתשומת ליבכם! יש לשמור את קובץ המיצבית הכיתתית בתיקיה מקומית במחשב. יש לפתוח אותו מתוך תיקיה זו ורק אז להתחיל להקליד נתונים למיצבית! 
  • המיצביות מיועדות למקרים בהם הועבר המבחן בשלמותו.

 

 
 

3.  נתונים ארציים המבוססים על התוצאות הארציות במיצ"ב החיצוני

הערה:

  • חשוב לזכור כי ההשוואה בין ציוני בית הספר לציוני קבוצות ההשוואה (נורמות) צריכה להיעשות בזהירות רבה, לאור ההבדלים באופן העברת מבחן פנימי והמיצ"ב החיצוני.
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/10/2014    

עדכוני rss