education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחנים בעברית לכיתה ה'
 

 

 
שימו לב! המיצביות מותאמות לנוסח א' של המבחן. ניתן למצוא אותן בערכות המבחן.
 
 

עיתוי מתאים להעברה ונוסח המבחן

ערכת-מבחן: כל הנדרש

להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן

מיצ"ב תשע"ט

שליש אחרון

ערכת מבחן

מיצ"ב תשע"ט- חרדי

שליש אחרון

ערכת מבחן

מיצ"ב תשע"ח -

שליש אחרון

ערכת מבחן

מיצ"ב תשע"ח-חרדי

שליש אחרון

ערכת מבחן

מיצ"ב תשע"ז -

שליש אחרון

ערכת מבחן

מיצ"ב תשע"ז -חרדי

שליש אחרון

ערכת מבחן

מיצ"ב תשע"ו -

א'

שליש אחרון

 

ערכת המבחן

 

מיצ"ב תשע"ו - ב'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

 

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

מיצ"ב תשע"ו - חרדי - א'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת המבחן 

 

 

 

מיצ"ב תשע"ו - חרדי - ב'

שליש אחרון כיתה ה'

 מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

מיצ"ב תשע"ה -

א'

שליש אחרון כיתה ה'

 

ערכת המבחן

 

מיצ"ב תשע"ה - ב'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

 

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

מיצ"ב תשע"ה - חרדי - א'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ה - חרדי - ב'

שליש אחרון כיתה ה'

 מפרט

מבחן PDF

מחוון

מיצ"ב 

תשע"ד

טור א'

 

 

 

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

רשימת מקורות של טקסטים

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

 

 

מיצ"ב 

תשע"ד

טור ב'

 

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

 

רשימת מקורות של טקסטים

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

 

מיצ"ב 

תשע"ד חרדים

 

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

רשימת מקורות של טקסטים

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

 

מיצ"ב 

תשע"ג –א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב 

תשע"ג –ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיצ"ב 

תשע"ב –א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב 

תשע"ב –ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב תשע"ב– חרדי - נוסח ג'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב 

תשע"ב - חרדי - נוסח ד'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

מיצ"ב 

תשע"א - א'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב 

תשע"א - ב'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב תשע"א -  חרדי - נוסח ג'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב 

תשע"א - חרדי - נוסח ד'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

מיצ"ב 

תש"ע –א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב 

תש"ע - ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחןPDF

מבחן WORD

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב תש"ע - חרדי - נוסח ג'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב 

תש"ע - חרדי נוסח ד'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מחוון

 

מיצ"ב 

תשס"ט - א'

שליש אחרון

כיתה ה'

 ערכת-המבחן

מיצ"ב  

תשס"ט - ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב 

תשס"ט - חרדי נוסח ג'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב 

תשס"ט -  חרדי נוסח ד'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מחוון

 

מיצ"ב 

תשס"ח - א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת-המבחן

מיצ"ב 

תשס"ח - חרדי - נוסח ג'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת-המבחן

מיצ"ב 

תשס"ח - חרדי נוסח ד'

שליש אחרון

כיתה ה'

 מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב 

תשס"ז - א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת-המבחן

מיצ"ב 

תשס"ז - חרדי נוסח ג'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת-המבחן

מיצ"ב 

תשס"ז - חרדי נוסח ד'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

נתונים ארציים

מיצ"ב תשס"ו - א'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

% משיבים

מיצ"ב תשס"ו - ב'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

% משיבים

מיצ"ב תשס"ו – חרדי נוסח ג'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ו –חרדי נוסח ד'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ה -א'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ה -ב'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ה חרדי –נוסח ג1

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ה חרדי - נוסח ג2

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ד -א'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ד -ב'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ד –ג'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ג -א'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ג -ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ב

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/10/2019    

עדכוני rss